НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Author

В член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 12, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз е посочено, че политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.

На 29 септември 2014 г., след двугодишни преговори и постигнатото през април 2014 г. споразумение на първо четене между Европейския парламент и Съвета, бяха приети нови правила относно статута и финансирането на европейските политически партии, съдържащи се в два регламента.

Първият регламент предвижда правен статут на равнище ЕС за европейските политически партии и свързаните с тях политически фондации, с цел увеличаване на тяхната видимост и признаване в целия ЕС. Европейският правен статут също ще бъде предварително условие за получаване на публично финансиране от бюджета на ЕС.

Европейските политически партии и свързаните с тях политически фондации, които желаят да се възползват от европейски правен статут трябва да отговарят на определени условия. Те включват по-специално минимално представителство в поне една четвърт от държавите-членки на ЕС (т.е. в седем в ЕС-28), както и зачитане на ценностите, върху които се основава Европейският съюз (например човешкото достойнство, демокрацията, върховенството на закона, правата на човека). Европейският правен статут се предоставя от независим орган, създаден в рамките на Европейския парламент. Същият орган ще проверява редовно дали условията за получаване на европейски правен статут все още са налице. В случай на явно и сериозно нарушение на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, независимият орган може да оттегли европейския правен статут, след като потърси становището на Комитет, съставен от независими изтъкнати личности.
Органът може също така да наложи финансови санкции на европейските политически партии и техните фондации в случай на нарушения на регламента.

Регламентът също така съдържа разпоредби, уреждащи източниците на финансиране на европейските политически партии и техните фондации.

Сегашното разпределение на средствата от бюджета на ЕС остава непроменен: 15% от средствата се разпределят поравно на европейските политически партии и фондации, а останалите 85% се разпределят между европейските политически партии пропорционално на техния дял от избраните членове на Европейския парламент. Проектът за регламент не влияе на размера, финансиран от бюджета на ЕС за политическите партии и фондации (през 2013 г., подкрепата за европейските политически партии и фондации от бюджета на ЕС бе в размер на около 33,9 милиона евро).

Дарения от физически или юридически лица, по отношение на европейските политически партии и техните фондации, ще бъдат ограничени до стойност от 18 000 € на година и на донор. Имената на дарителите, които допринасят повече от 3000 € на година ще трябва да бъдат публикувани.

Вторият регламент добавя специфични правила за субсидии от бюджета на ЕС за европейските политически партии. Той освобождава европейските политически партии от задължението да представят годишни работни програми, но ги задължава да отчитат ex postизползването нафинансиране от ЕС.

Новите правила ще се прилагат от 1 януари 2017 г., с цел да се осигури достатъчно време на държавите-членки за ефективно прилагане на национално ниво.