НОВА ДИРЕКТИВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА ЗАПОДОЗРЕНИ ИЛИ ОБВИНЯЕМИ В РАМКИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Author

Ha13 октомври 2016 r. бяха приети нови правилаотносно правната помощ в ЕС, които ще се прилагат от май 2019 г.

Правната помощ е финансовата или юридическа подкрепа, получавана от заподозрени или обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да покрият разноските за производството. Съгласно определението, използвано в Директивата, тя гарантира реалното упражняване на правото на достъп до адвокат. Новите правила, предложени от Комисията през 2013 г., имат за цел предоставянето на правото и предлагането на самата правна помощ да се извършват по еднакъв начин в целия ЕС.

Правната помощ ще бъде предоставяна най-късно преди разпит, особено от страна на полицията, или преди извършването на определени следствени действия или действия по събиране на доказателства, както е посочено в Директивата.

Държавите членки прилагат различни критерии за установяване дали са изпълнени условията за предоставяне на правна помощ: проверка дали съответното лице разполага с достатъчно средства за заплащане на помощ от адвокат, проверка на целесъобразността (свързана с необходимостта да се гарантира ефективен достъп до правосъдие предвид обстоятелствата по случая) или и двете. В новите правила са определени ясни критерии за извършването на тези проверки:

–        Ако държава членка извършва проверка на средствата, тя следва да отчита всички релевантни и обективни фактори, като доходи, капитал и семейно положение на съответното лице, както и разходите за помощта от адвокат и жизнения стандарт.

–        Ако държава членка извършва проверка на целесъобразността, тя следва да отчита тежестта на престъплението, сложността на случая и сериозността на санкцията, която би била наложена, за да определи дали предоставянето на правна помощ е в интерес на правосъдието.

Предвидено е също така право на правна помощ в рамките на производството по европейска заповед за арест. Това право ще се прилага както в държавата членка, която изпълнява такава заповед за арест, така и — в случаите на наказателно преследване — в държавата членка, в която е била издадена заповедта за арест.

Директивата гарантира, че решенията за предоставяне на правна помощ се вземат надлежно и че лицата се уведомяват писмено, ако са получили частичен или пълен отказ. В нея са установени правила за качеството на правната помощ и за обучението на служителите, които участват в процеса на вземане на решения, включително на адвокатите. В случай на нарушаване на права по тази директива трябва да бъдат предоставени ефективни средства за правна защита.

 

Държавите членки следва да транспонират директивата в националното законодателство в срок от 30 месеца след нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, т.е. уредените в нея права ще започнат да се прилагат от май 2019 г. Директивата ще се прилага във всички държави членки, с изключение на Дания, Ирландия и Обединеното кралство, които не взимат участие съгласно Протоколи № 21 и 22 към Договорите.

С приемането на Директивата за правната помощ се завършва изпълнението на Пътната карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство, изготвена през 2009 г. (резолюция на Съвета 2009/C 295/01). В рамките на Пътната карта бяха приети пет други директиви, в коитоса предвидени основни права като:

–          правото на устен и писмен превод (Директива 2010/64);

–          правото на информация (Директива 2012/13);

–          правото на достъп до адвокат (Директива 2013/48, приложима от 27 ноември 2016 г.);

–          принципът на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес срещу тях (Директива 2016/343, приложима от 1 април 2018 г.);

–          процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo (Директива 2016/800, приложима от 11 юни 2019 г.).

Повече информация относно процесуалните права, включително Наръчник за правата на гражданите, в случай че бъдат заподозрени или обвинени в извършване на престъпления в ЕС, може да бъде намерена на уебсайта на Генерална Дирекция „Правосъдие“ на ЕК.

[1] Към момента на предаването на този материал за печат, Директивата все още не е публикувана в Официален вестник на ЕС. Съобщение за медиите IP/16/3366.