МИТНИЧЕСКО КЛАСИФИЦИРАНЕ НА СТОКА, ОПИСАНА КАТО „ТЕЖКИ МАСЛА, СМАЗОЧНИ МАСЛА; ДРУГИ МАСЛА — ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПРЕТЪРПЯТ СПЕЦИФИЧНА ПРЕРАБОТКА“

Author

(Решение на Съда на ЕС от 12 юни 2014 г. по дело С–330/13, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД)

 

Съдът на Европейския съюз (наричан по-долу “Съдът“) е сезиран с преюдициално запитване по реда на чл. 267 ДФЕС от Административен съд – Бургас.

 1. Фактическа обстановка

Страни по главното произодство са “Лукойл Нефтофим Бургас“ АД и Началникът на Митнически пункт “Пристанище Бургас център“ при Митница Бургас. Спорът касае тълкуване на съдържанието и обхвата на позиции 2707 и 2710 от Комбинираната номенклатура (наричана по-долу “КН“), представляваща Приложение I към Регламент № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. относно тарифната и статистическата номеклатура и Общата митническа тарифа, изменен с Регламент № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011г., във връзка с продукт, който Лукойл Нефтохим Бургас е декларарило пред митническите органи като такъв попащ в обхвата на позиция 2010 от КН (“тежки масла, смазочни масла; други масла – предназначени да претърпят специфична преработка“).

 1. Преюдициалните въпроси отправени до Съда

Запитващата юрисдикция по същество отправя четири групи въпроси, а именно:

 • По какъв критерий продукт с характеристиките на този в главното производство, следва да се класира в позиция 2707 или в позиция 2710 КН?;
 • Понятието “ароматни съставки“ идентично ли е с понятието “ароматни въглероди“?;
 • По какъв начин следва да се определи съдържанието на ароматните съставки в даден продукт, с оглед на класирането му в позиция 2707 или в позиция 2710 от КН?;
 • Как трябва да се тълкува точка 1 от Обяснителните бележки към КН за определени подпозиции от КН?;
 1. Решението на Съда

На първо място, Съдът изрично обръща внимание, че неговата задача е по-скоро да изясни на националната юрисдикция критериите, прилагането на които ще даде възможност на последната сама да извърши необходимото класиране.

 • По какъв критерий продукт, с характеристиките на този в главното производство, следва да се класира в позиция 2707 или в позиция 2710 КН?

Във връзка с първата група въпроси, Съдът отбелязва, че общите правила за тълкуване на КН предвиждат, че класирането се определя съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите, докато тексът на заглавията на разделите, главите или подглавите има само индикативна стойност. На следващо място, Съдът припомня, че съобразно с установената практика, решаващият критерий за тарифното класиране на продуктите следва да се търси в техните обективни характеристики и свойства, определени в текста на позицията в КН и забележките към раздела или главата. В допълнение Съдът отбелязва, че макар Обяснителните бележки към КН да нямат задължителна правна сила, те представляват важни способи за гарантиране на еднаквото прилагане на Общата митническа тарифа и в това си качество могат съществено да допринесат за нейното тълкуване. Воден от горното и въз основа на буквален прочит на текстовете на позиции 2707 и 2710, Съдът дава отговор на първата група въпроси в смисъл, че критерият, по който продукт с характеристики като на този в главното производство, следва да се класира в позиция 2707 или 2010 от КН, е тегловното съотношение на ароматните съставки спрямо неароматните.

 • Понятието “ароматни съставки“ идентично ли е с понятието “ароматни въглероди“?

По отношение на втората група въпроси, Съдът отбелязва, че макар КН да не съдържа дефиниция на понятието “ароматни съставки“, неговото съдържание може недвусмислено да бъде изведено от текста на разпоредбите на глава 27 от КН и от Обяснителните бележки към КН. Прави се анализ на веществата, които могат да бъдат класирани в позиция 2707 и в резултат на тълкуване на заглавието на подпозиция 2707, Съдът отбелязва, че КН, както и Обяснителните бележки към КН, правят разграничение между понятието “ароматни съставки“ и понятието “ароматни въглероди“. При тези условия, следва да се направи извод, че текстът на посочениете разпоредби разграничава по недвусмислен начин понятието “ароматни съставки“ и понятието “ароматни въглероди“, и че в резултат на това понятието “ароматни съставки“ следва да се тълкува като по-широко от понятието “ароматни въглероди“.

 • По какъв начин следва да се определи съдържанието на ароматните съставки в даден продукт с оглед на класирането му в позиция 2707 или в позиция 2710 от КН?

Във връзка с анализа на третата група въпроси, Съдът се спира върху обстоятелството, че методът по приложение А от Обяснителните бележки на КН следва да се прилага за продукти, чиято крайна точка на дестилация е по-висока от 315 градуса. По-нататък, Съдът отново използва възможността да отбележи, че Обяснителните бележки към КН нямат задължителна правна сила, а служат само за улеснение на цялостното разбиране на КН. Воден от горното, Съдът дава отговор на третата група въпроси, че по правило националните юрисдикции са тези, които следва да решат кой е най-подходящият метод за определяне на съдържанието на ароматните съставки в даден продукт с оглед на класирането на същия в позиция 2707 от КН.

 • Как трябва да се тълкува точка 1 от Обяснителните бележки към КН за определени подпозиции от КН?

Като предварително уточние към разглеждането на четвъртата група въпроси, Съдът обощава постоянната си практика, в смисъл че при тълкуването на дадена норма тя не следва да се разглежда изолирано, а напротив, следва да се тълкува и прилага в светлината на съществуващите текстове на останалите официални езици на Европейския съюз.

В конкретния случай, чрез сравнение на различните езикови версии на втора алиния на Обяснителните бележки към КН за разглежданите подпозиции, се установява, че тази разпоредба има един и същ смисъл и в езиковите версии, различни от българската. Текстът на самата разпоредба гласи, че “между тези продукти могат да се упоменат“, което налага изводът, че тя няма изчерпателен характер, а само примерно изброява продукти, които попадат в обхвата на приложното й поле. Нещо повече, тълкувайки функцията на Обяснителните бележки, а именно да улеснят тълкуването на КН, Съдът посочва, че ако точка 1 би била разглеждана в смисъл, че установява изчерпателен списък, посочените бележки биха противоречали на целената функция на Обяснителните бележки, в резултат на което продукт, като разглеждания в главното производство, в който ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните, и който попада следователно в позиция 2707 от КН, не би могъл да се класира в никоя от подпозициите от тази позиция. В резултат на горния анализ Съдът дава отговор, че точка 1 от Обяснителните бележки към КН следва да се разбира като съдържаща неизчерпателен списък от продукти, които могат да се класират в нея.