МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ЧРЕЗ ПУБЛИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ

Author

(Решение на Съда на ЕС в дело С-441/13, Hejduk)

 

Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Handelsgericht Wien (Търговски съд Виена), и се отнася до тълкуването на член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Г-жа Hejduk е професионален фотограф в областта на архитектурата, автор по-специално на фотографски произведения, които представят творбите на австрийския архитект Georg W. Reinberg. През 2004 г., в рамките на симпозиум, организиран от EnergieAgentur, последният използва фотографиите на г-жа Hejduk, за да илюстрира свои сгради, за което е имал разрешение от нея. По-късно, без разрешението на г‑жа Hejduk и без упоменаване на нейните авторските права, EnergieAgentur публикува посочените фотографии на своя уебсайт в домейн .de като предоставя възможност за изтеглянето им.

Г‑жа Hejduk счита, че авторските ѝ права са нарушени от EnergieAgentur, и сезира Търговския съд във Виена с иск за обезщетение в размер на 4 050 EUR и за разгласяване на съдебното решение за сметка на EnergieAgentur. EnergieAgentur прави възражение, че австрийският съд няма международна и териториална компетентност, като посочва, че неговият уебсайт не е насочен към Австрия и единствено възможността за достъп до сайта от тази държава членка не е достатъчна, за да предостави компетентност на посочения съд.

При тези условия Търговския съд във Виена решава да спре производството и да отправи до Съда на ЕС следния преюдициален въпрос:

„Когато спорът се отнася до нарушение на права, сродни на авторското право, извършено чрез предоставяне на достъп до фотография в даден уебсайт, който се поддържа от домейн от първо ниво в държава членка, различна от тази, в която пребивава носителят на права, трябва ли член 5, точка 3 от Регламент [№ 44/2001] да се тълкува в смисъл, че предоставя компетентност само

–        на тази държава членка, в която е седалището на предполагаемия нарушител, или

–        на тази държава членка или държави членки, към която/които е насочен уебсайтът с оглед на неговото съдържание?“.

В решението си от 22 януари 2015 г. Съдът на ЕС припомня, че изразът „място, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие“, който се съдържа в член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001, се отнася едновременно до мястото на настъпване на вредата и до мястото на настъпване на събитието, което е причинило тази вреда, поради което ищецът може по свой избор да предяви иск срещу ответника пред съда в едното или другото място.

Що се отнася, първо, до мястото на настъпване на вредата, Съдът на ЕС посочва, че тъй като твърдяното непозволено увреждане се състои в нарушение на авторското право и сродните му права, чрез публикуване на определен уебсайт на фотографии без съгласието на автора им, за вредоносно събитие следва да се счита задействането на техническия процес по публикуването на фотографиите на посочения уебсайт. Следователно събитието, което евентуално води до нарушение на авторското право, е поведението на собственика на този сайт, което следва да бъде локализирано там, където е седалището на EnergieAgentur. При положение, че това седалище не се намира в държавата членка, където се намира запитващата юрисдикция, то не може в случая да установи нейната компетентност.

Що се отнася, второ, до мястото на настъпване на вредата, Съдът на ЕС отбелязва, че според съдебната си практика, член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 не изисква уебсайтът да е „насочен към“ държавата членка на сезирания съд. Следователно, настъпването на вредата и/или възможността тя да настъпи произтича от достъпа в Австрия чрез уебсайта на EnergieAgentur до фотографиите, които са предмет на авторските права на г-жа Hejduk. Поради това австрийският съд е компетентен с оглед на мястото на настъпване на вредата. При все това, доколкото защитата на авторското право и сродните му права, предоставена от държавата членка на сезираната юрисдикция, важи само за територията на последната, тази юрисдикция има компетентност само по отношение на вреди, причинени на територията на тази държава членка.

С тези мотиви Съдът на ЕС отговаря на преюдициалния въпрос, че член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че при твърдяно нарушение на авторското право и сродните му права, гарантирани от държавата членка на сезирания съд, последният е компетентен с оглед на мястото на настъпване на вредата да разгледа иск за обезщетение за нарушаване на тези права чрез публикуване на защитени с тях фотографии на уебсайт, достъпен на територията на тази държава членка. Този съд е компетентен да се произнесе само за вредата, причинена на тази територия.