МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2014-2020Г., ОЧЕРТАВАЩ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС

Author

Във връзка с речта на Жан-Клод Юнкер за състоянието на Съюза за 2016 г. Комисията представи на 14 септември 2016 г. Съобщение[1] относно своя междинен преглед на многогодишния бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г.

Междинният преглед беше част от политическото споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и е предвиден в член 2 от Регламент № 1311/2013 на Съвета (Регламента за МФР). Настоящата МФР бе договорена през 2013 г. в контекста на икономическата криза и последиците от нея за публичните финанси. За първи път в историята на ЕС седемгодишният бюджет е по-малък от предходния седемгодишен бюджет.

На първо място Комисията прави преглед на основните постижения от 2014 г. насам:

 • Финансирането в подкрепа на интегрирането на бежанците, сигурността, граничния контрол и управлението на миграцията бе почти удвоено и е в размер на над 15 милиарда евро за периода 2015—2017 г.
 • Към днешна дата над 1,4 милиона души, т.е. повече от първоначалните прогнози, са извлекли ползи от действията, подпомагани от Инициативата за младежка заетост.
 • За периода 2014—2020 г. са заделени около 200 милиарда евро за мерки в няколко политики за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него.
 • През първата година от дейността си ЕФСИ мобилизира около 115 милиарда евро инвестиции за стимулиране на създаването на работни места и растежа. Като има предвид постигнатите резултати, Комисията предложи, успоредно със съобщението си относно междинния преглед на МФР, срокът на действие на ЕФСИ да бъде удължен до 2020 г. и финансовият му капацитет да бъде удвоен.

Съобщението на Комисията е придружено от пакет законодателни предложения, сред които най-важните са изменението на Регламент 1311/2013относномногогодишната финансова рамка[2] и опростяването на финансовите правила по Финансовия регламент и по съответните основни актове[3].

Предложеният пакет ще освободи до 2020 г. допълнително финансиране в размер на 6,3 милиарда евроза стимулиране на създаването на работни места, инвестициите и икономическия растеж, както и за мерки в областта на миграцията и за преодоляване на първопричините за нея :

 • 2,4 милиарда евро за допълнително стимулиране на растежа и създаването на работни местачрез отпускането на повече средства за програми, които постигат много добри резултати, като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чийто срок на действие бе удължен[4], Инициативата за младежка заетост, програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Еразъм“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ), който подпомага развитието на трансевропейските мрежи в областта на транспорта, енергетиката и цифровите услуги. Това включва 50 милиона евро за инициативата WiFi4EU[5], чиято цел е да се предоставят места с безплатен безжичен интернет, което води до финансов пакет на обща стойност 120 милиона евро.
 • 2,5 милиарда евро за подпомагане на текущата работа в областта на миграцията, сигурността и контрола по външните граници, включително създаването на европейската гранична и брегова охрана, Агенцията на ЕС в областта на убежището и реформата на общата европейска система за убежище.
 • 1,4 милиарда евро ще бъдат използвани за Европейския фонд за устойчиво развитие по линия на Плана за външни инвестиции[6]. Този фонд ще подпомага инвестициите в региони извън ЕС и ще търси частни партньори с цел преодоляване на първопричините за миграцията, като същевременно ще допринася за постигането на други цели по отношение на развитието; средствата ще бъдат използвани също за партньорства в областта на миграцията, за макроикономическа финансова помощ и за отпускане на външни заеми с цел стабилизиране на съседните на ЕС държави.

Заедно с увеличенията в проектобюджета за 2017 г. (1,8 милиарда евро) и техническата корекция на финансовите пакети за политиката на сближаване, която ще осигури допълнителни средства за тези приоритети (4,6 милиарда евро), междинният преглед включва финансов пакет на обща стойност почти 13 милиарда евро.От държавите членки няма да се изисква да плащат повече, отколкото средствата, за които вече са поели ангажимент за периода 2014—2020 г. Парите ще дойдат от някои от резервите на бюджета, като например неразпределените маржове и специалните инструменти.

В контекста на междинния преглед Комисията също така предлага да бъдат опростени финансовите правила, по които държавите членки и други бенефициери получават средства от ЕС, както и бюджетът да може да реагира по-гъвкаво при непредвидени обстоятелства.В едно законодателно предложение (т.нар. „Омнибус регламент”) Комисията преразглежда едновременно Финансовия регламент, съдържащ общите правила за бюджета на ЕС, както и  някои секторни финансови правила, определени в 15 законодателни акта във връзка с многогодишните програми. Този централизиран подход има за цел да се гарантира ефективен процес на приемане от страна на законодателя. Сред по-важните предложения са:

 • По-лесен достъп до средства на ЕС. Например на научните изследователи и студентите вече няма да се налага да отделят време за попълването на формуляри за пътните си разходи. Като цяло се разширява употребата на опростени разходи – финансиране на основата на единна ставка, стандартни таблици на единичните разходи, еднократни суми вместо да се проследява всяко евро. Това облекчава административната тежест, намалява риска от грешки и премества фокуса върху постигането на резултати.
 • За да се улесни сътрудничеството, ЕС ще може да разчита на вече съществуващите одити и проверки, проведени от други донори, като например ООН. По този начин на НПО, които получават пари от различни донори, ще бъдат спестени много формалности, което ще им позволи да работят по-дълго на място.
 • Ще бъде насърчавано участието на гражданите. Така например те ще имат възможност да изразят мнението си относно проекта, за който да бъдат похарчени парите, предназначени за тяхната община или село.
 • Създаване на нов резерв на Европейския съюз за кризи, предназначен за разходи по приоритетите, който ще се финансира от неусвоените средства.
 • Удвояване на размера на инструмента за гъвкавост(на 1 милиард евро) и размера на резерва за спешна помощ (на 0,5 милиарда евро).
 • Въвеждане за първи път на резерв за гъвкавостза помощ извън ЕС посредством резерв в размер на максимум 10 % от годишните бюджетни кредити за поети задължения.
 • Разрешаване на използването на доверителни фондовеза спешна помощ или за специфични действия в рамките на ЕС (понастоящем такива фондове са разрешени само извън ЕС).
 • Финансовият правилник ще бъде по-лесен за четене и ще бъде съкратен с 25 %.

Внесените законодателни предложения сега трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и от Съвета. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с останалите институции, за да може до края на 2016 г. да бъде постигнато съгласие по колкото се може по-голяма част от пакета.

***

[1]COM(2016) 603 final;Съобщение за медиитеIP/16/2999.

[2] OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884 и OВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.

[3] Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1299/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2016) 605 от 14.9.2016 г.].

[4]Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси [COM(2016) 597 от 14.9.2016 г.].

[5]предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 във връзка с насърчаването на връзката с интернет в местните общности, COM(2016) 589 от 14.9.2016 г.

[6]Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР, COM(2016) 586 от 14.9.2016 г.; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности, COM(2016) 582 от 14.9.2016 г.; и предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, COM(2016) 583 от 14.9.2016 г.;