СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : „КОНСУЛСКА ЗАКРИЛА ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ: АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Author

 (COM (2011) 149 окончателен от 23.3.2011 г.)

 

Правото на консулска закрила е ключова част от понятието за гражданство на ЕС. То касае не само извънредни ситуации и кризи, като тези в Япония, Либия или Египет, но и казуси от ежедневието, като например откраднат паспорт, сериозна злополука или болест. Договорите на ЕС гарантират на всички европейски граждани правото на еднакво третиране по отношение на закрилата, предоставяна от дипломатическите и консулските органи на която и да е държава-членка, ако пътуват или живеят в страна извън ЕС, в която собствената им държава не е представена (вж. член 20, параграф 2, буква в) и член 23 от Договора за функциониране на Европейския съюз; член 46 от Хартата на основните права на ЕС).

Всички 27 държави-членки са представени с дипломатически мисии само в три държави (САЩ, Китай и Русия). В същото време всяка година европейците предприемат над 90 млн. пътувания извън ЕС и около 30 млн. граждани живеят в държави, които не са членки на Съюза.В своя Доклад за гражданството(COM(2010) 603 от 27.10.2010)Европейската комисия (ЕК) се ангажира да повиши ефективността на консулската закрила.

В съобщение COM(2011)149 EKпредставя конкретни действия за повишаване осведомеността на гражданите на ЕС относно техните права.Вече двадесет държави-членки, сред които и България, информират гражданите си относно консулската закрила при издаването на нови паспорти.Делегациите на ЕС, като част от Европейската служба за външна дейност, могат също да оказват съдействие. Освен това EК открива специален уебсайт, посветен на консулската закрила – http://ec.europa.eu/consularprotection .Той предоставя адресите на консулските или дипломатическите представителства в държавите извън ЕС и достъп до онлайн информация за пътуващите, предоставена от всички държави-членки.

Консулското законодателство на държавите-членки обаче не е еднакво и нивото на закрила може да се различава в зависимост от това към коя държава се обръща гражданинът на ЕС.Държавите-членки могат да предоставят финансова помощ, основно малки суми (например за полет до вкъщи или хотел) или да евакуират непредставени граждани на ЕС. Предоставящата помощ държава-членка трябва първо да поиска разрешение от държавата на гражданина, която след това възстановява предоставената сума.Държавата на гражданина може след това да поиска от него да ѝ бъдат възстановени средствата.

В рамките на следващите шест месеца EК ще направи законодателни предложения за подобряване на правната сигурност по отношение на прилагането на консулската закрила и оптимизиране на използването на средствата. Също така ще бъдат предложени и координационни мерки, необходими за улесняване на ежедневната консулска защита и решаване на въпроса за финансовата компенсация.