ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС

Author

 

Европейската комисия създаде през май 2013 г. уебсайт[1], който предлага лесноразбираема, пълна и актуална информация за това как предприемачите и малките и средните предприятия (МСП) могат да получат достъп до финансиране от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции. Той позволява да се намират възможности за финансиране, съобразени с конкретните нужди, например в зависимост от размера на предприятието, вида финансиране и ориентацията на инвестициите. Единният портал е достъпен на различни езици на ЕС за всички държави членки и страни кандидатки за членство в Съюза.

На портала е включена информация за следните европейски финансови инструменти за МСП – Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации, механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, Инструмент за поделяне на риска, заеми от Европейската инвестиционна банка за МСП, както и за националните и регионалните програми на държавите членки за изпълнение на целите на политиката на сближаване. През юни т.г. ЕК добави информация за структурните фондове – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

Достъпът до финансиране е един от най-належащите проблеми пред МСП в Европа. През последните две години почти една трета от МСП, които са кандидатствали за банков кредит, са получили отказ или по-малък от поискания заем. Целта на единния портал е да помогне на МСП да намират така необходимото им финансиране лесно и бързо. МСП вече получиха по линия на структурните фондове помощ от около 70 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г.

***

[1] http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_bg.htm