ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПРАВИЛА ЗА ДАНЪЧНА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА

Author

На 12 април 2016 г. Комисията представи законодателно предложение за директива, което въвежда изисквания за публично отчитане за най-големите дружества, работещи в ЕС с цел по-голяма прозрачност в областта на корпоративните данъци.[1]

Това предложение е тясно свързано с изменението на Директивата за административното сътрудничество, за което през март 2016 г. държавите от ЕС постигнаха договореност и по силата на което се изисква определени многонационални дружества да представят отчети по държави на данъчните органи в ЕС. Това преразглеждане е в изпълнение на Плана за действие на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, подкрепен от лидерите на Г-20 през ноември 2015 г. в Обединеното кралство. Настоящото предложение за директива беше представено броени дни след разкритията по “Досиетата от Панама”.

Избягването на данъци според оценки води до загуби на данъчни приходи за държавите-членки в размер на 50-70 млрд. евро годишно. Допълвайки други предложения за въвеждане на обмен на информация между данъчните органи[2], това предложение ще изисква от работещите в ЕС многонационални дружества, чиито приходи в световен мащаб надхвърлят 750 млн. евро на година, да публикуват основни данни за това къде реализират печалби и къде плащат данъци по държави. Същите правила ще важат и за многонационалните компании от останалата част на света, които развиват стопанска дейност в Европа. Освен това дружествата ще трябва да публикуват обобщени данни за данъците, платени в ЕС.

Предложената директива дава възможност за лесно и пропорционално повишаване на отчетността по данъчни въпроси на големите многонационални компании, без да се вреди на тяхната конкурентоспособност. То ще важи за хиляди големи дружества, работещи в ЕС, без да засяга малките и средните предприятия.

Предложението също така предвижда по-строги изисквания за прозрачност във връзка с дейностите на дружествата в държави, които не спазват международните стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане (т. нар. данъчни убежища). Комисията ще се базира на своята външна данъчна стратегия, за да изготви възможно най-бързо първия общ за ЕС списък на такива юрисдикции.

С предложението ще бъде изменена Директивата за счетоводството (Директива 2013/34/ЕС), за да се гарантира, че големите компании публикуват ежегодно отчет, в който обявяват печалбите си и своите начислени и платени във всяка отделна държава от ЕС данъци. Тази информация ще остане достъпна в продължение на пет години. Контекстуалната информация (оборот, брой на служителите и естество на дейностите) ще даде възможност за компетентен анализ и ще трябва да бъде обявявана за всяка отделна държава от ЕС, в която компанията работи, както и за “данъчните убежища”. Обобщени данни ще трябва да бъдат предоставяни и за операциите в други данъчни юрисдикции в останалата част на света. В същото време са взети мерки да се гарантира, че няма да бъде публикувана поверителна бизнес информация.

Задължителното публично отчитане за всяка отделна държава ще даде възможност на гражданите да следят данъчното поведение на многонационалните дружества. Това на свой ред ще стимулира компаниите да плащат данъци там, където реализират печалбата си. Също така отчитането ще подкрепи усилията за по-добро опознаване на данъчните системи на държавите от ЕС и ще помогне за откриване на съществуващи пропуски и несъответствия, като по този начин се хвърли повече светлина върху причините и последствията от избягването на данъци от страна на дружества.

Това предложение за директива вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на ЕС и Комисията се надява, че то ще бъде прието бързо в рамките на процеса на съвместно вземане на решение (обикновената законодателна процедура). След като бъде приета, новата директива ще трябва да бъде транспонирана в националното законодателство от всички държави от ЕС в срок от една година след нейното влизане в сила.

***

[1] Предложение за Директива На Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове, COM(2016) 198 окончателен.

[2] В контекста на плана за действие за борба с избягването на данъци, представен на 17 юни 2015 г. и пакета от мерки, представен на  28 януари 2016 r.