ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДАДЕ ИСК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗА НЕПЪЛНО ТРАНСПОНИРАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕС ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР

Author

На 24 януари 2013 г. Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз по реда на чл. 258 ДФЕС с иск за установяване на неизпълнение на задълженията йв областта на вътрешния енергиен пазар. Освен срещу България, Комисията е подала подобни искове и срещу Естония и Обединеното кралство[1]. Според Комисията къмднешнадататрите държависатранспониралисамочастичнодирективитеотноснообщите правила за вътрешнияпазар на електроенергия[2] и на природенгаз[3], които етрябвалодабъдаттранспонираниотдържавитечленкидо 3 март 2011 г.

През септември 2011 г. Комисията изпрати на трите държави официални уведомителниписма относно непълното транспониране на директивите. Впоследствие Европейската комисия изпрати на България мотивирани становища по отношение на тези две директиви през февруари 2012 г., а на Обединеното кралство през април 2012 г. Мотивираните становища по отношение на директивите за електроенергията и природния газ бяха също изпратени на Естония съответно през февруари и април 2012 г. Съгласно член 258 ДФЕС, ако съответната държава не се съобрази с мотивираното становище в срока, определен от Комисията, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. Съгласно новия член 260 параграф 3 ДФЕС,когато Комисията сезира Съда на Европейския съюз с иск по силата на член 258, тъй като счита, че тази държава-членка не е изпълнила задължението си да съобщи за мерките за транспониране на директива, приета съгласно определена законодателна процедура, тя може, ако счете за уместно, да определи размера на еднократно платимата сума или периодичната имуществена санкция, която тази държава трябва да заплати, и която според нея е съобразена с обстоятелствата. Ако Съдът на Европейския съюз установи, че има неизпълнение на горепосоченото задължение, той може да наложи на тази държава-членка да заплати еднократно платимата сума или периодичната имуществена санкция, в рамките на размера, определен от Комисията. Задължението за плащане влиза в сила на датата, определена в решението на Съда на Европейския съюз.В разглежданото дело Комисията предлага да се наложи санкция на България за всяка частично нетранспонирана директива в размерна 8448 евро на ден считано от датата на произнасяне на съдебното решение по настоящата искова молба. За Естония Комисията предлага дневни санкции в размер на 5068.8 евро за частичното транспониране на Директивата за електроенергията и на4224 евро за частичното транспониране на Директивата за природния газ. ЗаОбединеното кралство Комисията поиска от Съда да наложи дневна санкция в размер на 148177.92 евро за всяка от частично транспонираните директиви. Предложените санкции са съобразени с продължителността и тежестта нанарушението. В случай на положително решение на Съда, дневната санкция сезаплаща от датата на постановяване нарешението до приключване натранспонирането. Окончателният размер на дневните санкции ще бъде определен от Съда.

Действиятана Комисията следватсерията от внесени искове в Съда срещу Полша и Словения[4] през октомври както и срещу Финландия[5] през ноември 2012 г.

По-рано Комисията вече сезира Съда на 26 април 2012 с иск[6] за установяване, че Република България нарушава своите задължения за предоставяне на максимален капацитет, а именно услуги за виртуален пренос на газ в обратна посока в полза на всички участници на пазара, така както това се изисква от разпоредбите на член 14, параграф 1, във връзка с член 16, параграф 1 и параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 715/2009[7]. Искането на Комисията също касае липсата на физическа връзка между транзитната и националната газопреносна система, както и междуправителствени споразумения, които са пречка за изпълнението на задължението за предоставяне на максимален капацитет.

 

***

 

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-42_fr.htm

[2]Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО.

[3]Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО

[4]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1139_fr.htm

[5]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1236_en.htm

[6]Дело C-198/12. Публикуване в Официален вестник C 194 от 30.06.2012 г., стр.14.

[7]Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (OBL 211, стр. 36)