ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

Author

На 18 февруари 2015 г. Комисията постави началото на тримесечен кръг от консултации, известен като „Зелена книга“, по ключовия си проект за съюз на капиталовите пазари, който да мобилизира средства за европейските предприятия и да насърчи растежа в ЕС. Всички участници и заинтересовани страни (другите институции на ЕС, националните парламенти, предприятията, финансовия сектор и т.н.) се приканват да изпратят своите коментари до 13 май 2015 г.[1]

Съюзът на капиталовите пазари има за цел да премахне пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансиране. Днес те продължават да разчитат значително повече на финансиране от банките, отколкото на капиталовите пазари, докато например в САЩ е точно обратното.

Съюзът на капиталовите пазари цели също така да премахне пречките пред контактите между лицата, които се нуждаят от финансиране, и инвеститорите, както и да направи възможно най-ефективна системата за насочване на тези средства — инвестиционната верига. Новосъздадените предприятия ще могат да разгърнат потенциала си, а по-големите дружества — да разширят дейността си.

Това е дългосрочен проект, но в някои области известен напредък може да бъде постигнат още през тази година. Той е първата структурна инициатива, която Комисията представя в рамките на инвестиционния план, познат като „Плана Юнкер”.

Целта на Зелената книга е да сложи началото на дебат относно евентуалните мерки, необходими за фактическото създаване на единен пазар на капитали, включително как да бъдат намалени разходите за създаване и предлагане на инвестиционни фондове в ЕС; за това как да се развиват занапред рисковият капитал и частните капиталови инвестиции; дали целевите мерки в сферата на дружественото право и правото в областта на несъстоятелността и ценните книжа, както и в сферата на данъчното облагане могат да допринесат съществено за съюза на капиталовите пазари; както и за начина на третиране на обезпечените облигации, на което ще бъде посветена специална консултация през 2015 г. във връзка с евентуална нормативна уредба на равнище ЕС.

След приключването на обществената консултация, през идното лято Комисията ще приеме план за действие, в който ще очертае своята пътна карта и график за полагане на основите на съюз на капиталовите пазари до 2019 г.

Едновременно със Зелената книга, Комисията започна на 18 февруари т. г. и две допълнителни консултации във връзка с „висококачествената секюритизация“ и Директивата за проспектите. Това са две от областите, посочени в Съобщението на Комисията от ноември 2014 г., План за инвестиции за Европа[2], в които може да се постигне бърз напредък.

Проспектите са използвани от предприятията с цел привличане на инвестиции и съдържат сведения, които спомагат информирани инвестиционни решения. Комисията започна консултация във връзка с Директивата за проспектите с оглед улесняване на дружествата (включително МСП) да набират капитал в ЕС, като същевременно се гарантира ефективна защита за инвеститорите. Приоритети ще бъдат намаляването на административните спънки, опростяване на информацията, съдържаща се в проспектите и преразглеждане на  случаите, в които е необходим проспект.

На свой ред секюритизацията представлява процес, при който се създава финансов инструмент чрез обединяване на активи: така по-голям брой инвеститори могат да купуват дялове от тези активи, като по този начин се увеличава ликвидността и се освобождава капитал за икономическия растеж. Инициативата на ЕС за „висококачествена секюритизация“ ще трябва да гарантира високи стандарти на процеса, правна сигурност и съпоставимост на продуктите. Така ще се увеличи значително прозрачността, последователността и наличността на важна информация за инвеститорите, включително в сферата на заемите за МСП, и ще се насърчи по-високата ликвидност.

***

[1] Страницата, посветена на консултацията: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm

[2] http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm