ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ИЗПРАЩА ИЗЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯТА ДО „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПОЛАГАЕМА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ЕДРО В БЪЛГАРИЯ

Author

 

            На 12 август 2014 г. Европейската комисия уведоми „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) за своето предварително становище, че териториалните ограничения за препродажба в споразуменията на БЕХ с търговските му партньори за доставка на електричество на българския нерегулиран пазар за електрическа енергия на едро може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС[1]. Според Комисията, подобни условия ограничават свободата на купувачите да избират къде да препродават електроенергията, закупена от БЕХ.

            Комисията има опасения, че като налага ограничения относно мястото на препродажба на доставяната електроенергия, БЕХ би могло да възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар за електрическа енергия на едро в страната. В изложението на възраженията се посочва, че в по-голямата част от споразуменията за доставка на електроенергия, сключени между БЕХ и неговите търговски партньори, се предвижда, че доставяната от БЕХ електроенергия може да бъде препродавана единствено в България или единствено в чужбина. Споразуменията предвиждат също така механизми за контрол и санкциониране, които позволяват на БЕХ да следи и да наказва своите клиенти, които не спазват тези териториални ограничения. Според предварителното заключение на Комисията, тези териториални ограничения представляват злоупотреба с господстващото пазарно положение на БЕХ, която е забранена от член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Такова поведение, ако бъде установено, води до нарушаване на електроразпределението в единния пазар, като засяга ликвидността и ефективността на пазарите за електрическа енергия и издига изкуствени бариери пред търговията между България и други държави членки.

              Следва да се напомни, че Комисията откри официална процедура срещу БЕХ и неговите дъщерни дружества на 27 ноември 2012 г[2].

            Освен това, в отделно разследване Комисията проучва дали БЕХ и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ препятстват свои конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС[3]. По този въпрос Комисията откри официална процедура през юли 2013 г.

         Следва също така да се напомни, че изложението на възраженията е официален етап от разследванията на Комисията на предполагаеми нарушения на конкурентноправните норми на ЕС. Комисията информира писмено заинтересованите страни за повдигнатите срещу тях възражения. Адресатите могат да проверят документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят мненията си по делото пред представители на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията. По този начин изпращането на изложението на възраженията не предопределя крайния изход на разследването, тъй като Комисията взема окончателно решение, едва след като страните са упражнили правото си на защита.

            Въпреки това, ако, след като страните са упражнили правото си на защита, Комисията стигне до заключението, че има достатъчно доказателства за нарушение, тя може да издаде решение за забрана на съответното поведение и да наложи глоба в размер до 10 % от годишния оборот на дружеството в световен мащаб.

            Така например, на 5 март 2014 г. стана известно, че Европейската комисия е наложила глоба в размер на един милион евро на дружеството OPCOM, в качеството му на оператор на румънската енергийна борса, за злоупотреба с господстващо положение по смисъла на чл. 102 ДФЕС[4]. Комисията посочва, че изискването, налагано от OPCOM, участниците на енергийната борса задължително да имат регистрация по ДДС в Румъния създава бариери за навлизане на търговци на електроенергия от други държави членки на ЕС. Комисията счита, че по този начин румънското дружество злоупотребява със своето господстващо положение, като дискриминира дружествата въз основа на тяхната националност или място на установяване.

***

[1] Съобщение на Европейската комисия (IP/14/922) от 12.08.2014 г. „Европейската комисия изпраща изложение на възраженията до „Български енергиен холдинг“ във връзка с предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазара за електрическа енергия на едро в България“

[2] Съобщение на Европейската комисия (IP/12/1307),  от 3 декември 2012 „Комисията открива процедура срещу „Български енергиен холдинг”; Отразено в „Европейски правен преглед”, Tом VI„Европейски правен преглед” както и в Tом VII, „Enforcement of EU Competition Law in the Energy Sector in Central and Eastern Europe“,

[3] Съобщение на Европейската комисия (IP/13/656) от 5 юли 2013 г. „Комисията образува производство срещу „Български енергиен холдинг“ и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“’; Отразено в „Европейски правен преглед”, Tом VII “Понятието виртуален пренос на газ в обратна посока и неговото възможно влияние върху българския газов пазар ”

[4] Съобщение на Европейската комисия (IP/14/214) от 05/03/2014 г. „Antitrust: Commission fines Romanian Power Exchange OPCOM for discriminating against EU electricity traders“; Производство на Комисията № AT.39984, Romanian Power Exchange / OPCOM