ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ СРЕЩУ „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“

Author

 

На 3 декември 2012 г. Европейската Комисия откри официална процедура срещу „Български енергиен холдинг“. Това е първото антитръстово разследване на Генерална дирекция „Конкуренция“ срещу българско предприятие.Според съобщението за медиите[1], публикувано на сайта на Комисията,„Български енергиен холдинг“ („БЕХ“) е разследван за предполагаема злоупотреба с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България. Комисията е загрижена, че „БЕХ“ може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните ѝ страни посредством териториални ограничения. Макар и откриването на процедурата да не предрешава изхода от разследването, а да означава единствено, че Комисията ще разгледа въпроса приоритетно, практиката показва, че Комисията открива процедура, когато разполага със солидни доказателства за предполагаемите нарушения.

Според публикуваното прессъобщение, Комисията проучва някои от разпоредбите, съдържащи се в споразуменията за доставка на електричество, сключени от дъщерните дружества на „Български енергиен холдинг“, а именно „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД и „НЕК” ЕАД. Възможно е тези разпоредби да ограничават свободата на търговските им партньори да доставят електричество като определят къде да се достави електрическата енергия. Съгласно въпросните разпоредби доставяното от „БЕХ“ електричество може например да се препродава единствено в България и не може да се изнася. Тези договорни разпоредби могат да представляват териториални ограничения и да доведат до нарушаване на електроразпределението в единния пазар и до раздробяване на пазарите за електричество по национален признак. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията, като същевременно би попречила на интеграцията на пазарите на електрическа енергия в ЕС.

Съгласно Член 7, параграф 1 от Регламента относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 101 и 102 ДФЕС[2], когато Комисията установи, че е налице нарушение на член 102 ДФЕС, тя може чрез решение да задължи съответното предприятие да прекрати нарушението. За тази цел тя може да наложи глоба или структурни принудителни мерки, които са съразмерни на извършеното нарушение и са необходими за действителното прекратяване на нарушението. Съгласно член 23, параграф 2 от Регламента санкцията не може да надвишава 10 % от общия размер на оборота му за предходната стопанска година.

Практиката показва, че антитръстовите разследвания в енергийния сектор често завършват с поемане на ангажименти[3] от страна на разследваните предприятия. Така съгласно член 9, параграф 1 от Регламента, когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответното предприятие предложи поемане на ангажименти за преодоляване на възраженията, изразени от Комисията в нейната предварителна оценка, последната може чрез решение да превърне тези ангажименти в задължителни за предприятието.

 

***

 

[1]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1307_fr.htm

[2] Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година.

[3]COMP/39.316 – GazdeFrance ; COMP/39.317 – E.ONGas; COMP/39.402 – RWEGasForeclosure; COMP/39.315 – ENI;COMP/39.388 Germanelectricitywholesalemarket;COMP/AT.39727 – CEZ