ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Author

Решение по дело С‑506/08 Р,Кралство Швеция/MyTravel Group plc

 

С това решение Съдът отменя частично решение на Първоинстанционния съд (понастоящем, след влизане в сила на Договора от Лисабон, Общия съд) и две решения на Комисията за отказ на достъп до някои вътрешни документи на институцията по вече приключила процедура относно концентрация, като уточнява, че за да обоснове отказа си, Комисията трябва да изложи конкретни причини, позволяващи да се достигне до заключението, че оповестяването на съответните документи би засегнало сериозно процеса на вземане на решения от институцията и защитата на правните становища.

Регламентът (ЕО) № 1049/2001[1] предоставя на обществеността широко право на достъп до документите на институциите на Европейския съюз. Той предвижда обаче и режим на изключения, даващи право на институциите да откажат да предоставят достъп до даден документ, ако оповестяването му би могло да засегне сериозно по-специално процеса на вземане на решения и защитата на правните становища, освен ако по-висш обществен интерес не диктува това оповестяване.

Делото се отнася до спор, възникнал през 1999 г., когато MyTravel (чието наименование тогава е било Airtours), туроператор в Обединеното кралство, уведомява Комисията за проект на концентрация с неговия конкурент First Choice и иска да получи разрешение за осъществяването ѝ. Концентрацията не е разрешена[2] с мотива, че е несъвместима с общия пазар. MyTravel обжалва това решение на Комисията и то е отменено с Решение на Общия съд от 6 юни 2002 г.[3]

След отмяната на решението ѝ Комисията създава работна група от длъжностни лица от генерална дирекция „Конкуренция“ и от правната служба на институцията, за да разгледа въпроса дали е уместно подаването на жалба срещу решението на Общия съд, както и да прецени какви последици би могло да има това по отношение на процедурите, приложими при контрола върху концентрациите или в други области. Тази работна група съставя доклад, който е представен на члена на Комисията, отговарящ по въпросите на конкуренцията, преди изтичането на срока за обжалване на решението на Общия съд.

MyTravel е поискало от Комисията да му предостави достъп до този доклад, до свързаните с изготвянето му документи, както и до документите, на които същият се основава и които са включени в преписката относно концентрацията.

С две отделни решения[4] Комисията отказва да предостави тези документи с мотива, от една страна, че оповестяването им би засегнало по-специално процеса на вземане на решения и защитата на правните становища, и от друга страна, че няма по-висш обществен интерес, който да диктува оповестяването на такива документи.

С решение от 9 септември 2008 г.[5] Общият съд е отхвърлил жалбата, подадена от MyTravel срещу посочените решения, с мотива, че Комисията основателно е отказала достъп до исканите документи, тъй като предоставянето им би могло да засегне защитата на процеса на вземане на решения от институцията, както и защитата на правните становища. След постановяване на това решение на Общия съд Швеция решава да се обърне към Съда с искане то да бъде отменено.

Съдът уточнява, че някои от документите се вписват в рамките на административните функции на Комисията. Административната дейност не изисква същия обхват на достъп до документи като законодателната дейност на институциите на Европейския съюз, но според него това по никакъв начин не означава, че излиза извън приложното поле на правната уредба относно достъпа до документи.

По отношение на изключението, с което се цели защита на процеса на вземане на решения от институцията, Съдът напомня, че MyTravel е подало заявлението си за достъп до документите след изтичането на срока за обжалване на решението на Общия съд, с което се отменя решението на Комисията относно разглежданата концентрация. Съдът анализира всички документи и достига по-специално до заключението, че Общият съд е трябвало да изиска от Комисията да посочи конкретните причини, поради които счита, че оповестяването на някои от разглежданите документи би засегнало сериозно процеса на вземане на решения от тази институция, дори и след приключването на процедурата, до която се отнасят тези документи.

Що се отнася до изключението, с което се цели защита на правните становища, Общият съд по-специално е приел, че оповестяването на вътрешните писмени отговори на правната служба на Комисията би довело до риск от разкриване на обществеността на информация за хода на вътрешните дискусии между ГД „Конкуренция“ и правната служба относно законосъобразността на решението от 1999 г. за обявяване на съответната концентрация за несъвместима с общия пазар, което би довело до риск от поставяне под въпрос на законосъобразността на бъдещи решения в същия сектор. Съдът посочва в това отношение, че прозрачността позволява открито обсъждане на различните гледни точки и по този начин допринася за по-голямата легитимност на институциите в очите на гражданите на Съюза.

Поради това Съдът достига до заключението, че в решенията си Комисията не е приложила правилно както изключението, с което се цели защита на процеса на вземане на решения, така и изключението, с което се цели защита на правните становища. Съдът решава да отмени решението на Общия съд и двете решения на Комисията в тази им част.

 

***

 

[1] Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).

[2] Решение 2000/276/ЕО на Комисията от 22 септември 1999 година за обявяване на концентрация за несъвместима с общия пазар и със Споразумението за ЕИП (преписка IV/M.1524 — Airtours/First Choice) (ОВ, L 93, 2000 г., стр. 1).

[3] Решение на Общия съд от 6 юни 2002 г. по дело Airtours/Комисия.

[4] Решение D(2005) 8461 на Комисията от 5 септември 2005 г. и Решение D(2005) 9763 на Комисията от 12 октомври 2005 г.

[5] Решение на Общия съд от 9 септември 2008 г. по дело MyTravel/Комисия (T‑403/05).