ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА УСТАНОВЯВАЩА ПРАВА НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ ПРИ АРЕСТ

Author

 ( COM (2011) 326/3 от 18.5.2011 г.)

 

Лисабонският договор дава вьзможност на ЕС да приема законодателни актове в областта на наказателното право, целящи да увеличат правата на гражданите на Съюза. Правото на справедлив съдебен процес и сьдебна защита са гарантирани от член 47 и член 48 от Хартата на ЕС за основните права, както и от член 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕKПЧ).

Настоящото предложение за директива има за цел създаването на общи минимални стандарти за правата на заподозрените и обвиняемите в наказателни производства в  ЕС. Предложената директива гарантира следните права: достъп до адвокат и вьзможност при арест да се установи контакт с трето лице като роднина, работодател или консулско представителство. Увеличаване на процесуалните права на заподозрените и обвиняеми по наказателни дела лица отразява напълно целта на ЕС за развитие и укрепване на пространството на свобода, сигурност и правосъдие .

Предложената директива е част от цялостен пакет от законодателни предложения, който ще бъде представен през следващите няколко години и чиято цел е да осигури минимален набор от процесуални права в наказателните производства в ЕС. В тази насока вече съществувадиректива, гарантираща правото на заподозрените на писмен и устен превод(OВ L 280 26.10.2010 стр.1), а директива, даваща право на достьп до информация в наказателнoто производствo е в процес на обсьждане в Европейския Парламент (COM(2010)392).