ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА РАМКОВИ РЕШЕНИЯ 2008/909/ПВР, 2008/947/ПВР И 2009/829/ПВР ОТНОСНО ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАКАЗАНИЯ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ МЕРКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОБАЦИЯ И АЛТЕРНАТИВНИ САНКЦИИ И НА МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ЗАДЪРЖАНЕ

Author

 (COM(2014)57 окончателен от 5.2.2014 г.)

 

Докладът констатира, че само около половината държави членки прилагат общите правила по въпросите, свързани със задържането на лица, които бяха приеха с единодушие през 2008-2009 г. Трите рамкови решения на ЕС, разгледани в доклада, се отнасят до 1) трансфера на затворници (срок за приложение 5 декември 2011 г.), 2) пробацията и алтернативните санкции (срок 6 декември 2011 г.) и 3) европейската заповед за надзор (срок 1 декември 2012 г.). Те дават възможност присъдите за лишаване от свобода, решенията за пробация или алтернативни санкции и мерките за неотклонение в досъдебната фаза да бъдат изпълнявани в страна от ЕС, различна от тази, в която лицето е осъдено или очаква да бъде съдено — например страната, чийто гражданин е въпросното лице, страната, в която обичайно пребивава, или друга страна от ЕС, с която лицето е тясно свързано. На практика съществуват оперативни връзки между трите рамкови решения, както и между тях и Рамковото решение относно европейската заповед за арест.

Основната цел е да се повиши доверието между съдебните системи в Европа, тъй като то е необходимо за изграждането на общо европейско пространство на правосъдие. Прилагането на рамковите решения би помогнало за по-активната социална реабилитация на затворниците при трансгранични случаи и за намаляването на използването на предварителното задържане (често наказателните съдилища разпореждат задържането под стража на обвиняеми, които не пребивават в тяхната държава, тъй като се опасяват, че тези лица няма да се явят на процеса). По-малък брой присъди с лишаване от свобода, налагани на чужденци би довел до намаляване пренаселеността на затворите, съответно по-добри условия на задържане и бюджетни икономии.

Докладът съдържа информация по държави, от която е видно, че България прилага правилата относно пробацията и алтернативните санкции от 14 март 2012 г., но не е изпратила уведомления за привеждането на националното право в съответствие с останалите две рамкови решения. В него не се прави анализ на това колко добре са приложени решенията поради факта, че половината от държавите членки все още не са извършили прилагането.

Комисията ще може да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения по отношение на рамковите решения съгласно член 258 от ДФЕС едва след  1 декември 2014 г. (т.е. след изтичане на преходния период съгласно член 10, параграф 1 и 3 от Протокол № 36 към Договорите).