Дело C-93/12, “Агроконсултинг” / Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция

Author

Преюдициално запитване, отправено на 21 февруари 2012 година.

 

 

Запитваща юрисдикция

Административен съд – София град

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: ЕТ “Агроконсултинг-О4-Велко Стоянов”

Ответник: Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Преюдициални въпроси

1. Следва ли принципът на ефективност, изведен в практиката на ЕС и принципът на ефективна съдебна защита, залегнал в чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална процесуалноправна норма, като тази на чл. 133, ал.1 АПК, обуславяща подсъдност на административноправни спорове по прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС, само със седалището на административния орган, издал оспорения акт, като се има предвид, че нормата не отчита местонахождението на недвижимите имоти и адресът на оспорващия?

 

2.Следва ли принципът на еквивалентност, изведен в практиката на Съда на ЕС, да се тълкува в смисъл, че не допуска национална процесуалноправна норма като тази на чл. 133, ал.1 АПК, обуславяща подсъдност на административноправни спорове по прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС, само със седалището на административния орган, издал оспорения административен акт, като се има предвид нормата на § 19 ПЗР ЗИДАПК lотнасяща се до подсъдността по вътрешни административноправни спорове по повод земеделски земи/?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

27 юни 2013 година(*)

„Селско стопанство — Процесуална автономия на държавите членки — Обща селскостопанска политика — Помощи — Разглеждане на административни спорове — Определяне на подсъдността — Национален критерий — Административен съд по седалището на органа, издал оспорения административен акт — Принцип на равностойност — Принцип на ефективност — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз“