Дело C-83/16, Хета Асет Резолюшън България

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд София-град

Преюдициално запитване, отправено на 12 февруари 2016 г.

Страни в главното производство

Жалбоподател: „Хета Асет Резолюшън България“ ООД

Ответник: Началник на Митница Столична

Преюдициални въпроси

 

  1. Следва ли чл. 161, §5 и чл. 210, § 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на Общността, да се тълкуват в смисъл, че износителят на стоки от митническата територия на Общността е лицето, установено на тази територия, което е страна по договора за продажба на стоките на лице, установено в трета страна, когато този договор е основанието за поставянето на стоките под митнически режим износ, според същия регламент?

  1. Следва ли от чл. 161, §1 и чл. 210, § 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на Общността, да се тълкуват, че е налице износ и възниква износно митническо задължение при обстоятелства като тези по главното производство, по отношение на плавателно средство (яхта) с държава на флага държава членка, само по силата на договора за продажба на лице, установено в трета страна и дерегистрацията от регистрите за корабите от тази държава членка на същото плавателно средство?

  1. Следва ли чл. 795, §1, ал. 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 2454 на Съвета от 2 юли 1993 година относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общноспа, да се тълкува, че при износ на плавателно средство (яхта) с държава на флага държава членка, при обстоятелства като тези по главното производство, представлява достатъчно доказателство по смисъла на същата разпоредба договора за продажба на плавателното средство на лице, установено в трета страна и дерегистрацията от регистрите за корабите от тази държава членка на същото плавателно средство?

  1. Следва ли от чл. 795, §1, ал. 3, буква б) и ал. 4 [във връзка с] чл. 796д, § 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2454 на Съвета от 2 юли 1993 година относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността, че преценката за достатъчно доказателства по чл. 796га, § 4 от същия регламент на съответния компетентен митнически орган, при обстоятелствата по главното производство, е задължителна и не подлежи на преразглеждане от митническия орган, компетентен да приеме митническа декларация със задна дата по смисъла на първата разпоредба?