Дело C-78/12, “Евита-К” ЕООД/Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София

Author

Преюдициално запитване, отправено на 14 февруари 2012 година.

 

Запитваща юрисдикция

Административен съд – София град

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Евита-К” ЕООД

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София

 

Преюдициални въпроси

1. 0пределението за “доставка на стоки” по смисъла на чл. 14, §1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност във връзка с чл.345 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва ли да се тълкува, че допуска при условията по главното производство получателят по доставката да придобие правото на разпореждане върху стоки – движими вещи, определени само по своя род чрез придобиване на собствеността върху същите чрез добросъвестно владение от несобственик на възмездно основание, допустимо по националното право на държавата членка, като се вземе и предвид, че по същото право собствеността върху такива вещи се прехвърля чрез предаването им?

 

2. За целите на доказването на осъществена “доставка на стоки” по смисъла на чл.14, §1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност по конкретна фактура във връзка с упражняването на правото на приспадане по чл.178, буква а) от същата Директива на действително платения данък по същата фактура, получателят по доставката задължен ли е да докаже правата на собственост на доставчика, при условие, че предмет на доставката са движими вещи, определени по своя род, правото на собственост върху които се прехвърля чрез предаването им по правото на държавата членка, което право допуска и придобиването правото на собственост върху такива вещи чрез добросъвестно владение на възмездно основание от несобственик?

 

Също следва ли да се счита за доказана “доставка на стоки” за целите на приспадането по смисъла на съща Директива, когато получателят е осъществил последваща доставка на същите стоки, представляващи животни, подлежащи на идентификация – чрез износ с митническа декларация при условията на главното производство и няма доказателства за права на трети лица върху същите стоки?

 

3. За целите на доказването на осъществена “доставка на стоки” по чл. 14, §1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност по конкретна фактура във връзка с упражняване на правото на приспадане на действително платения данък на основание чл. 178, буква а) от същата директива, следва ли да се приеме, че доставчикът и получателят, които не са земеделски производители, са недобросъвестни, когато при получаването на стоката не е предоставен документ от предишния собственик, в който е посочена ушната марка на животните съгласно изискванията на ветеринарномедицинското законодателство на Европейския съюз, не са посочени ушните маркери на животните във ветеринарномедицинското свидетелство, издадено от административен орган и придружаващо животните при транпортирането им за да бъде осъществена конкретната доставка?

 

Когато доставчикът и получателят са съставили самостоятелно описи на ушните марки на доставените им животни следва ли да се приеме, че са изпълнили изискванията на посоченото ветеринарномедицинско законодателство на Съюза, когато във ветеринарномедицинското свидетелство, придружаващо животните при доставката им, административен орган не е посочил ушните марки на животните?

 

4. Задължава ли чл. 242 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност доставчикът и получателят по главното производство, които не са земеделски производители да отчитат счетоводно предмета на доставката – животни, подлежащи на идентификация, съответно “биологични активи”, като прилагат Международен счетоводен стандарт 41 “Земеделие” и доказват контрола върху тези активи по предвидения в този стандарт ред?

 

5. Изисква ли чл.226, т.6 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, в данъчни фактури като спорните по главното производство да се посочат и ушните марки на животните, подлежащи на идентификация по ветеринарномедицинското законодателство на Съюза, и предмет на доставките, при условие, че такова изискване не е предвидено изрично по националното право на държавата членка за прехвърляне на правото на собственост върху такива животни и страните по доставката не са земеделски производители?

 

6. Допуска ли чл.185, §1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, на основание национална разпоредба, като тази по главното производство, да се коригира приспадането на данъка при направен извод, че не е доказано правото на собственост на доставчика на стоките, предмет на доставката, когато: доставката не е анулирана от страна по същата; осъществена е последваща доставка на същите стоки от получателя; няма доказателства за предявени права на трети лица върху същите стоки – животни, подлежащи на идентификация; не се твърди недобросъвестност на получателя по доставката и когато прехвърлянето на правото на собственост върху такива стоки, определени само по своя род, се извършва чрез предаването им, съгласно националното право?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

18 юли 2013 година(*)

„Директива 2006/112/ЕО — Обща система на данъка върху добавената стойност — Доставка на стоки — Понятие — Право на приспадане — Отказ — Действително осъществяване на облагаема доставка — Регламент (ЕО) № 1760/2000 — Система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък — Ушни марки“