Дело C-642/11, ЕООД “Строй транс” / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

Author

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри декември 2011 година.

 

Запитваща юрисдикция:

Административен съд – Варна

 

Страни в главното производство:

Жалбоподател: ЕООД “Строй транс”

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр.Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

 

Преюдициални въпроси:

 

1. Следва ли разпоредбата на чл. 203 от Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност да се тълкува в смисъл, че начисления от лицето във фактура ДДС е дължим, независимо от обстоятелството дали са налице основанията за това начисляване/липса на доставка или плащане, както и в смисъл, че контролиращите прилагането на ЗДДС органи не разполагат с правомощия да извършват корекции на начисления от лицето данък, предвид национална мярка, определяща възможност за корекция на фактурата само от нейния издател.

 

2. Нарушава ли принципите на данъчен неутралитет, пропорционалност и закрила на

оправданите правни очаквания административна и съдебна практика, при която на едната страна /получател по фактурата/ се отказва право на приспадане на данъчен кредит с ревизионен акт, а на другата страна /издател на фактурата/ не се извършва корекция на начисления ДДС отново сРА в следните хипотези:

–           издателя на фактурата не представя никакви документи при извършената му ревизия.

–           издателя на фактурата представя документи в хода на ревизионното производство, но неговите доставчици не представят доказателства или от представените доказателства не се установява действително извършване на доставки на стоки или услуги

–           в ревизионното производство на издателя на фактурите не е извършвана проверка на процесните доставки по веригата.

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

31 януари 2013 година(*)

„Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Принцип на данъчен неутралитет — Право на приспадане — Отказ — Член 203 — Начисляване на ДДС във фактурата — Изискуемост — Наличие на облагаема сделка — Еднаква преценка по отношение на издателя на фактурата и по отношение на нейния получател — Необходимост“