Дело C-62/12, Костов/Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Author

Преюдициално запитване, отправено на 7 февруари 2012 година.

 

Запитваща юрисдикция

Административен съд Варна

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: Галин Костов

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

 

Преюдициални въпроси

 

1. Трябва ли физическо лице, регистрирано за целите на ДДС поради упражняваната от него дейност като частен съдебен изпълнител, да се счита за данъчнозадължено лице по смисъла на чл. 9, пар. 1 от Директива 2006/112 и задължено да начисли ДДС по смисъла на чл. 193 от Директива 2006/112, по отношение на услуга, която е извършило инцидентно и без връзка с упражняваната от него дейност като частен съдебен изпълнител?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

13 юни 2013 година(*)

„Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 9, параграф 1 — Понятие за данъчнозадължено лице — Физическо лице — Облагаема доставка на услуги — Инцидентно извършена услуга — Без връзка с регистрирана и облагаема с ДДС дейност, извършвана по занятие — Частен съдебен изпълнител“