Дело C-614/14, Огнянов

Author

Запитваща юрисдикция

Софийски градски съд

Преюдициално запитване, отправено на 15 декември 2014 г.

Производството пред СГС е образувано по искане на прокурора относно изпълнение на присъда, постановена от съд в Кралство Дания спрямо български гражданин. Това запитване допълва запитването по дело С-554/14.

Преюдициални въпроси

 

  1. Ще бъде ли допуснато нарушение на европейското право (чл. 267, ал. 2 ДФЕС във вр. с чл. 94 от Процедурния правилник на Съда, чл.47 и чл.48 от Хартата на основните права или други относими правила), ако съдът, който е отправил преюдициалното запитване, след получаване на преюдициалното заключение, продължи разглеждане на делото в постанови акт по същество – като не си направи отвод; основанията на този отвод е изразяване от съда на предварително становище в преюдициалното запитване по съществото на спора (а именно е приел за настъпила определена фактическа обстановка и е приел за приложима определена правна норма към тази фактическа обстановка).

Въпросът се задава с презумпцията, че при установяването на фактите и приложимото право, с оглед задаване на преюдициалното запитване, са спазени всички процедурни законови правила, с оглед защитата на правото на страните да сочат доказателства и да пледират.

  1. Ако се приеме по първия въпрос, че е законосъобрaзно продължаване на рaзглеждането на делото, ще бъде ли допуснато нарушение на европейското право, ако:

А) Съдът възпроизведе без промяна в окончателния си акт всичко онова, което е приел в преюдициалното запитване, като относно тези фактически и правни разрешения откаже да събира нови доказателства и да изслушва страните; съдът фактически събира нови доказателства в изслушва страните само относно онези въпроси, които не са били приети за установени в преюдициалното запитване.

Б) съдът продължи да събира нови доказателства и да изслушва страните относно всички относими въпроси – вкл. относно въпросите, за които вече е изразил своето становище в преюдициалното запитване – като в окончателния си акт възпроизведе своето последно становище, основано на всички събрани доказателства и след обсъждане на всички доводи на страните – както преди отправяне на преюдициалното запитване, така и след получаване на преюдициалното заключение.

  1. Ако се приеме по първия въпрос, че е съобразено с европейското право продължаване на разглеждане на делото, то ще бъде ли съобразен с европейското право изборът на съда да не продължи да разглежда делото, вместо което да си направи отвод, защото продължаване на разглеждането му ще бъде в противоречие с националното право, което осигурява по-висока степен на зaщита на интересите на страните и на правосъдието. А именно, отводът е обусловен от:

А) съдът е изразил предварително становище по делото – чрез преюдициалното зaпитване, преди произнасяне с окончателния си акт – което макар и позволено от европейското право, е забранено от националното право;

Б) съдът ще формира окончателното си становище с два акта, а не с един акт (ако се приеме, че преюдициалното запитване не е предварително, а окончателно становище) – което макар и позволено от европейското право, е зaбранено от националното право.