Дело C-572/11, “Мениджърски бизнес решения” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Велико Търново

Author

Преюдициално запитване, отправено на 11-ти ноември 2011 година.

 

Запитваща юрисдикция:

Административен съд Велико Търново

 

Страни в главното производство:

Жалбоподател: “Мениджърски бизнес решения” ООД

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Велико Търново

 

Преюдициални въпроси:

Следва ли в случаите като тези в главното производство и при съобразяване на принципите на неутралността на ДДС и на оправданите очаквания разпоредбите на чл.203 във връзка с чл.168, б.а от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност да се тълкуват в смисъл, че може да се откаже приспадане на ДДС, въпреки отстраняването на риска от данъчни загуби, когато отстраненият риск е само с оглед на отчитането пред хазната на данъка, посочен във фактура от доставчик, без това отстраняване на риска от данъчни загуби да влияе на действия или намерения на доставчика, довели до измамливото съдържание на фактура, в която данъкът е посочен като дължим от него?

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

4 юли 2013 година(*)

„Директива 2006/112/ЕО — ДДС — Право на приспадане — Отказ — Посочен във фактура данък — Действително осъществяване на облагаема доставка — Липса — Доказване — Принципи на данъчен неутралитет и на защита на оправданите правни очаквания“