Дело C-554/14, Огнянов

Author

Запитваща юрисдикция

Софийски градски съд

Преюдициално запитване, отправено на 21 юли 2014 г.

Производството пред СГС е образувано по искане на прокурора относно изпълнение на присъда, постановена от съд в Кралство Дания спрямо български гражданин

Преюдициални въпроси

 

  1. Нормите ва Рамково решение 2008/909/ПВР от 17 ноември 2008 г. допускат ли изпълняващата държава в производството по тpaнcфep да намали размера на наказанието «лишаване от свобода», наложено от издаващата държава, на основание положен труд по време на изтърпяване на това наказание в издаващата държава, както следва:

А) намаляване на наказанието да бъде peзултат от прилагане на закона на изпълняващата страна относно изпълнението на наказанието по чл. 17, ал. 1.Тази норма позволява ли законът на изпълняващата държава относно изпълнението на наказанието да се прилага още в производството по трансфeр относно факти, настъпили през времето, когато осъденият е бил под юрисдикцията на издаващата държава (а именно положен труд в издаващата държава)?

Б) намалението на наказанието да бъде резултат от приспадане по чл. 17, ал. 2. Тази норма позволява ли приспадане за период, който е по-дълъг от периода на задържане, определен съобразно закона на издаващата държава, като се прилага законът на изпълняващата държава, с който се дава нова правна оценка на факти, настъпили в издаващата държава (а имеино положен труд в затвора на издаващата държава)?

  1. Ако относно коментираното намаляване на наказанието са приложими тези или други норми от Рамковото решение, следва ли да се уведомява издаващата страна, която е направила изрично искане за това и следва ли да се прекрати производството по трансфер при противопоставянето й? При положителен отговор относно изискването за уведомяване, какво трябва да е естеството на това уведомяване – общо и абстрактно за приложимото право или конкретното намаление за конкретното осъдено лице, което ще бъде направево от съда?

  1. Ако Съдът на ЕС приеме, че нормите на чл.17, ал.1 и ал.2 от Рамково решение 2008/909/ПВР не допускат намаляване на наказанието, направено от изпълняващата държава на основание нейното вътрешно право (поради положен труд в издаващата държава), то ще бъде ли съобразено с европейското право решението на националния съд все пак да приложи своето национално право – на основание това, че то е по-благоприятно от чл.17 от Рамково решение 2008/909/ПВР?