Дело C-550/11, ЕТ “ПИГИ – П. Димова” / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Author

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри ноември 2011 година.

 

Запитваща юрисдикция:

Административен съд – Варна

 

Страни в главното производство:

Жалбоподател: ЕТ “ПИГИ – П. Димова”

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

 

Преюдициални въпроси:

1.    В кои случаи следва да се приема, че е налице хипотезата на надлежно доказана или потвърдена кражба по смисъла на чл. 185, §2 от Директива 2006/112 и за изпълнение на същата, необходимо ли е да бъде установена самоличността на извършителя както и последният да бъде осъден с влязла в сила присъда?

 

2.    В зависимост от отговора по първия въпрос, хипотеза като тази в главното производство – наличие на досъдебно производство за кражба образувано срещу неизвестен извършител, което обстоятелство не се оспорва от органите по приходите и въз основа на което е прието, че е налице липса, попада ли в обхвата на понятието надлежно доказана и документирана кражба по смисъла на чл. 185, §2 от Директива 2006/112?

 

3.    Допустима ли е от гледна точка на чл. 185, §2 от Директива 2006/112 национална правна уредба като тази по чл. 79, ал. 3 и чл. 80, ал. 2 от ЗДДС, както и на данъчна практика като тази в главното производство, според която задължително се извършва корекция на приспаднатия данък при придобиването на стоки, станали в последствие обект на кражба, при положение, че Държавата не се е възползвала от предоставената възможност да предвиди изрично корекции на приспаданията в случай на кражба?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав)

4 октомври 2012 година(*)

„Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — Корекция — Кражба на стоки“