Дело C-549/11, Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Бургас / “Орфей България” ЕООД

Author

Преюдициално запитване, отправено на 2-ри ноември 2011 година.

 

Запитваща юрисдикция:

Върховен административен съд

 

Страни в главното производство:

Жалбоподател: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Бургас

Ответник: “Орфей България” ЕООД

 

Преюдициални въпроси:

1. Трябва ли чл. 63 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, да се тълкува в смисъл, че не допуска изключение, при което данъчното събитие за доставката на строителна услуга за изграждането на определени самостоятелни обекти в сграда да възникне преди момента на фактическото извършване на строителната услуга и то (данъчното събитие) да се свързва с момента на осъществяване на данъчното събитие на насрещната сделка, изразяваща се в учредяване право на строеж а други обекти в тази сграда, което е и насрещната престация за строителната услуга.

 

2. Съвместима ли е с чл. 73 и чл. 80 от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност национална разпоредба, която предвижда, че във всички случаи, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги данъчната основа на доставката е пазарната цена на предоставяната стока или услуга.

 

3. Трябва ли чл. 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност да се тълкува в смисъл, че не допуска да възникне изискуемост на данъка върху добавената стойност върху стойността на авансовото плащане тогава, когато плащането не е извършено в пари или следва разпоредбата да се тълкува разширително и да се приеме, че и в тези случаи настъпва изискуемостта на ДДС и данъкът следва да се начисли върху паричната равностойност на насрещната доставка.

 

4. В случай че отговорът на третия въпрос е втората формулирана хипотеза, може ли с оглед конкретните обстоятелства, учреденото право на строеж в конкретния случай да се възприеме като авансово плащане по смисъла на чл. 65 от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност.

 

5. Разпоредбите на чл. 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност имат ли директен ефект.

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав)

19 декември 2012 година(*)

„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие“