Дело C-505/13, Юмер / Директора на ТД на НАП – гр. Варна

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

 

Преюдициално запитване, отправено на 23 септември 2013 г.

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: Л. Р. Юмер

Ответник: Директора на ТД на НАП – гр. Варна

 

Преюдициални въпроси

 

1.         Допускат ли разпоредбите чл. 2 ДЕС и на чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните права на ЕС липса на нормативно признато право на преотстъпване на данък за дейност в областта на селското стопанство по отношение само на една категория лица – физически лица, регистрирани по ЗДДС?

 

2.         Допускат ли разпоредбите на чл. 2 ДЕС и на чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните права на ЕС определяне на различна данъчна ставка за един и същи вид дейност в зависимост от правно организационната форма за осъществяване на тази дейност и регистрация по ЗДДС?

 

3.         Нарушава ли принципите на правна сигурност, ефективност и пропорционалност въвеждането на вътрешни мерки, в резултат на които на регистрирани по ЗДДС и като земеделски производители физически лица се отказва преотстъпване на данък, предвидено за едноличните търговци и юридическите лица, макар те да са изпълнили нормативно установените си задължения да формират облагаемия си доход като еднолични търговци и да определят годишната си данъчна основа като еднолични търговци?

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (девети състав)

17 юли 2014 година(*)

„Данък върху доходите — Член 2 ДЕС — Членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Принципи на правна сигурност, на ефективност и на пропорционалност — Право на данъчно облекчение за доходите на земеделските производители — Изключване на физическите лица, които са земеделски производители — Прилагане на правото на Съюза — Липса — Явна липса на компетентност на Съда“