Дело C-492/13, “Траум” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

 

Преюдициално запитване, отправено на 16 септември 2013 г.

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Траум” ЕООД

Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП

 

Преюдициални въпроси

 

1.         Следва ли да се счита за изпълнено условието за освобождаване на чл. 138 §1 от

Директива 2006/112/ЕО и липса на дерогация по чл. 139 § 1, предложение второ, от Директивата в хипотеза като в главното производство, при която се установява, че липсата на качество “регистрирано по ЗДДС лице” на получателя на стоката е отразена в информационната база на Съюза след извършване на доставката, а жалбоподателят твърди, че е положил дължимата грижа чрез извършване на справки в системата, които не са документирани. Обстоятелството за закъснялото отразяване на качеството “дерегистрирано по ЗДДС лице” се установява от разпечатки/данни на данъчната администрация.

 

2.         Нарушава ли принципите на данъчен неутралитет, пропорционалност и закрила на оправданите правни очаквания административна и съдебна практика, при която в тежест на продавача /изпращач по договора за превоз/ е възложено установяването на истинността на подписа на получателя и дали той е на лице, което представлява дружеството – получател, на негов служител, със съответна длъжност, или на упълномощено лице.

 

3.         В случай като процесния, разпоредбата на чл. 138 §1 от Директива 2006/112/ЕО

има ли директен ефект и може ли да бъде приложена пряко от националния съд?

 

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

9 октомври 2014 година(*)

„Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 138, параграф 1 — Освобождавания на вътреобщностни сделки — Нерегистриран за целите на ДДС получател — Задължение на продавача да установи истинността на подписа на получателя или на неговия представител — Принципи на пропорционалност, правна сигурност и закрила на оправданите правни очаквания — Директен ефект“