Дело C-488/13, Първа инвестиционна банка и др.

Author

Запитваща юрисдикция

Окръжен съд – Търговище

 

Преюдициално запитване, отправено на 9 септември 2013 г.

 

Страни в главното производство

Кредитори:Първа инвестиционна банка и др.

Несъстоятелен търговец: “Еър Пропърти Девелопмънт – в несъстоятелност” АД

 

Преюдициални въпроси

 

1.         Как следва да се тълкува критерия безспорност на изпълняваното парично вземане по смисъла на съображение (6) от Преамбюла и разпоредбата на чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане?

 

2.         В случаите, когато във вътрешното законодателство на държава член на Европейския съюз, на територията на която се изпълнява паричното вземане, не е уреден въпроса за приложението на заповедта за изпълнение на паричното вземане в производството по несъстоятелност, открито за лице, спрямо чието имущество се насочва изпълнението, следва ли забраната, установена в чл.2, т. 2, буква “б” на Регламента да се тълкува стеснително и да се прилага само по отношение на изпълняваните спорни парични вземания, или същата се отнася и до изпълняваните безспорни парични вземания?

 

3.         Как следва да се тълкува разпоредбата на чл. 2, т. 2, буква “б” на Регламента, определяща неприложимост на регламента към производствата, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, конкордати и други аналогични производства, в аспект, дали ограничението се отнася единствено до процедурата по откриване на посочените производства или обхвaща и тяхното пълно развитие, според означените процесуални фази и етапи във вътрешната нормативна уредба на съответната държава член на Европейския съюз?

 

4.         Съгласно доктрината за примат на общностното право и в условията на празнота във вътрешнонормативната уредба по националното законодателство на държава член на Европейския съюз, допустимо ли е на основата на съображение (10) от Преамбюла и на разпоредбата на чл. 26 от Регламента, по тълкувателен път националният съд на съответната държава член на Европейския съюз, пред който е открито производство по несъстоятелност на лице, спрямо чието имущество е насочено изпълнението, да наложи решение различно и в противоречие с основните принципи, застъпени в Регламента?

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

9 септември 2014 година(*)

„Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1896/2006 — Понятието „безспорни парични вземания“ — Производство по несъстоятелност — Несъдебен документ за оспорено вземане — Искане за изпълнение спрямо масата на несъстоятелността въз основа на такъв документ — Положение, което не попада в приложното поле на Регламент № 1896/2006 —Явна липса на компетентност на Съда“