Дело C-463/14, “Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани” ООД/ Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Варна при ЦУ на НАП

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

 

Преюдициално запитване, отправено на 8 октомври 2014 г.

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани” ООД

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Варна при ЦУ на НАП

 

Преюдициални въпроси

 

  1. Разпоредбите на чл. 24, пар. 1 и чл. 25, буква б) от Директива 2006/112 следва ли да се тълкуват в смисъл, че понятието “доставка на услуга” обхваща и случаите на абонаментни договори за извършване на консултантски услуги като тези в главното производство, при които доставчикът – разполагащ с квалифициран персонал за изпълнение на услугите, се е поставил на разположение на възложителя за срока на договора и е поел задължение да се въздържа от сключването на договори с аналогичен предмет с конкуренти на възложителя?

 

  1. Разпоредбите на чл.64, пар.1 и чл.63 от Директива 2006/112 трябва ли да се тълкуват в смисъл, че данъчното събитие за доставката на абонаментни консултантски услуги настъпва с изтичането на периода, за който е уговорено плащането, без значение дали и колко пъти възложителят се е възползвал от услугите, за които консултантът се е поставил на разположение на възложителя?

 

  1. Разпоредбата на чл.62, пар.2 от Директива 2006/112 трябва ли да се тълкува в смисъл, че доставчик по договор за абонаментно обслужване е длъжен да начисли ДДС за доставката при изтичане на период, за който е уговорено абонаментното възнаграждение или това задължение възниква само ако за съответния данъчен период възложителят се е възползвал от услугите на консултанта?