Дело C-449/09, Канон Кабушики Кайша / “Ай Пи Ен България” ООД

Author

Преюдициално запитване отправено от Софийски градски съд (България) на 18-ти ноември 2009 г.

Запитваща юрисдикция

Софийски градски съд

Страни в главното производство

 Ищец:  Канон Кабушики Кайша

Ответник: “Ай Пи Ен България” ООД

 

Преюдициален въпрос

Доколкото член 5 от Първа директива на Съвета 89/104/ЕИО* предоставя на маркопритежателя изключителното право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, включително вноса и износа на стоки с този знак, следва ли разпоредбата да се тълкува в смисъл, че правата на маркопритежателя включват правото му да забрани ползване на марката без негово съгласие, осъществено чрез внос на оригинални стоки, доколкото правата на маркопритежателя не са изчерпани по смисъла на член 7 от директивата?

* Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ 1989, L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

Решение на СЕС

Съдът се произнася с определение на 28-ми октомври 2010 г.

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

28 октомври 2010 година(*)

„Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Марки — Директива 89/104/ЕИО — Право на притежателя на марка да се противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на стоки, носещи тази марка“