Дело C-427/16, ЧЕЗ Електро България АД срещу Йордан Коцев

Author

Запитваща юрисдикция

Районен съд София

Преюдициалното запитване е отправено на 1 август 2016 година

Страни в главното производство

Жалбоподател: „ЧЕЗ Електро България“

Ответник: Йордан Коцев

Преюдициални въпроси

  1. Противоречи ли чл. 101, § 1 ДФЕС (забраната за предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията) на разпоредбата на чл. 36, ал. 2 ЗА, съобразно която сдружение на предприятия, осъществяващи свободна професия (ВАдвС) разполага с дискрецията предварително да определя минималните размери на цените на предоставяните от тези предприятия услуги (адвокатските възнаграждения), въз основа на предоставена от държавата компетентност?
  2. [При положителен отговор на въпрос № 1] Противоречи ли разпоредбата на чл. 78, ал. 5 ГПК in fine (в частта, в която разпоредбата не допуска редуциране на адвокатското възнаграждение по-малко от минимално определения размер) на чл. 101, § 1ДФЕС?
  3. [При положителен отговор на въпрос № 1] Противоречи ли разпоредбата на чл. 132, т. 5 ЗА (с оглед приложението на чл. 136, ал. 1 ЗА) на чл. 101, § 1 ДФЕС?
  4. Противоречи ли чл. 56, § 1 ДФЕС (забраната за ограничаване свободното предоставяне на услуги) на разпоредбата на чл. 36, ал. 2 ЗА?
  5. Противоречи ли разпоредбата на чл. 78, ал. 8 ГПК на чл. 101, § 1 ДФЕС?
  6. Противоречи ли разпоредбата на чл. 78, ал. 8 ГПК на Директива 77/249/EИО1 (от гледна точка на правото на лицата, защитавани от юрисконсулт, да претендират адвокатско възнаграждение)?
  7. Противоречи ли разпоредбата на § 2а ДР Наредба № 1 на Директива 2006/112/ЕО2 , която допуска ДДС да се приема за част от цената на услуга, предоставяна при осъществяване на свободна професия (относно включването на ДДС като част от дължимия адвокатски хонорар)?

____________

1 Директива на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги

OB L 78, стр. 17; Специално българско издание: глава 6, том 1, стр. 46

2 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

OB L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7