Дело C-394/11, Валери Хариев Белов / “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД

Author

Преюдициално запитване, отправено на 25-ти юли 2011 година.

 

Запитваща юрисдикция:

Комисия за защита от дискриминация

 

Страни в главното производство:

Жалбоподател: Валери Хариев Белов

Ответници: “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 

Преюдициални въпроси:

Въпрос 1: Разглежданият случай попада ли в приложното поле на Директива 2000/43 на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (в това по чл.3, пар.1, б.”з”)?

 

Въпрос 2: Какво следва да се разбира под “третирано по-малко благоприятно” по смисъла на чл.2, пар.2, б.”а” от Директива 2000/43 и под “биха поставили лицата от дадена раса или етнически произход в особено неблагоприятно положение” по смисъла на чл.2, пар.2, б.”б” от Директива 2000/43 :

2.1. дали за квалифицирането на по-малко благоприятното третиране като пряка дискриминация е непременно необходимо третирането да е по-неблагоприятно и да засяга пряко или косвено изрично установени в закон права или интереси или следва да се разбира като всяка една форма на отнасяне (отношение) в по-широк смисъл на думата, което е по-малко удобно в сравнение с отнасянето в сравнимосходна ситуация

2.2.дали за квалифицирането на поставянето в особено неблагоприятно положение като непряка дискриминация се изисква същото да засяга пряко или косвено изрично установени в закон права или интереси или следва да се разбира в по-широк смисъл като всяка една форма на поставяне в особено неизгодно / неудобно положение ?

 

Въпрос 3: В зависимост от отговора на втори въпрос, ако за квалификацията на пряката или непряката дискриминация по смисъла на чл.2, пар.2, б”а” и “б” от Директива 2000/43 се изисква по-малко благоприятното третиране или поставянето в особено неблагоприятно положение да засягат пряко или косвено установени в закон право или интерес, то

3.1.    разпоредбите на чл.38 от Хартата на основните права на ЕС, Директива 2006/32/ЕО (съображение 29 от Преамбюла, чл.1,чл.13,пар.1), Директива 2003/54 /ЕО (чл. 3,пар.5 ) Директива 2009/72/ЕО (чл.3,пар.7) установяват ли в полза на крайния потребител на електроенергия право или интерес да може редовно да проверява показанията на електромера, които да могат да се противопоставят пред националните юрисдикции в производство като главното

и

3.2.    тези разпоредби допускат ли национално законодателство и/или административна практика, осъществявана с одобрението на държавния енергиен регулатор, при които се предоставя свобода на разпределителното предприятие да монтира електромерите на труднодостъпни или недостъпни места, непозволяващи на потребителите лично и редовно да проверяват и проследяват показанията на електромера?

 

Въпрос 4: В зависимост от отговора на втори въпрос, ако за квалификацията на пряката или непряката дискриминация не се изисква непременно пряко или косвено засягане на установени в закон право или интерес, то тогава разпоредбите чл.2, пар.2, б”а” и “б” от Директива 2000/43

– допускат ли национално законодателство и съдебна практика, като тези в главното производство, според които за квалификацията като дискриминация се изисква по-неблагоприятното третиране и поставянето в по-неблагоприятно положение да засягат пряко или косвено установени в закон права или интереси

– и ако не допускат, националната юрисдикция длъжна ли е в случая да ги остави без приложение и да приложи дефинициите, уредени в директивата?

 

Въпрос 5: Как следва да се тълкува разпоредбата на чл.8, пар.1 от Директива 2000/43 :

5.1. дали тя изисква жертвата да докаже факти, от които се налага категоричен, несъмнен и сигурен извод или заключение за пряка или непряка дискриминация или е достатъчно фактите да налагат само предположение/съмнение за такава

5.2. фактите, че:

а) само в двата известни като ромски квартали в града електромерите са поставени на уличните електрически стълбове на височина, недостъпна за визуален контрол над показанията им от страна на потребителите, с известни изключения вътре в някои части на тези два квартала и

б) а във всички останали квартали на града електромерите са поставени на различна достъпна за визуален контрол височина (до 1,7м), най-често в имота на потребителите или на фасадата на сградата, или на оградата,

налагат ли преместване на доказателствената тежест върху ответната страна

5.3.    фактите, че

а)в двата известни като ромски квартали в града живеят не само роми, а и хора от друг етнически произход и/или

б) съответно какъв е делът на хората в тези два квартала, които действително се самоопределят като роми и/или

в) сочените от разпределителното предприятие за ноторно известни причини за преместване на електромерите в тези два квартала на тази височина от 7 м,

изключват ли преместването на доказателствената тежест върху ответната страна?

 

Въпрос 6: В зависимост от отговора на въпрос 5,

6.1. ако правилата на чл.8, пар.1 от Директива 2000/43 следва да се тълкуват като изискващи предположение/презумпция за наличие на дискриминация и ако посочените факти налагат преместване на доказателствената тежест върху ответната страна, то тогава тези факти каква форма на дискриминация презумират – пряка, непряка и/или тормоз;

6.2.разпоредбите на Директива 2000/43 допускат ли пряката дискриминация и/ или тормозът да бъдат оправдавани с преследването на законна цел посредством необходими и подходящи средства;

6.3 .в случая с оглед изтъкнатите от разпределителното дружество законни цели, които то преследва, може ли да бъде оправдана приложената в двата квартала мярка при положение, че

а) мярката се прилага заради натрупани неплатени сметки в двата квартала, чести нарушения на потребителите, нарушаващи или застрашаващи сигурното, качествено, непрекъснато и безопасно функциониране на енергийните съоръжения и мярката се прилага колективно без оглед на това дали конкретният потребител плаща или не плаща сметките си за разпределение и за доставка на електрическа енергия, и без оглед на това дали е установено конкретният потребител да е извършил някакво нарушение (манипулиране показанията на електромера, неправомерно присъединяване и/или отклоняване/консумиране на електрическа енергия, без тя да се измерва и заплаща, или каквито и да са други посегателства върху мрежата, нарушаващи или застрашаващи нейното сигурно, качествено, непрекъснато и безопасно функциониране)

б)    за всяко едно подобно нарушение в законодателството и в общите условия на договора за разпределение са предвидени отговорности, включително гражданска, административна и наказателна

в)    предвидената в чл.27, ал.2 от Общите условия на договора за разпределение клауза – разпределителното предприятие да осигурява възможност за визуален контрол над показанията на електромера по изрично писмено искане на потребителя, реално не позволява потребителят лично и редовно да проверява показанията му

г)    наличието на възможност за монтиране на контролен електромер в дома на потребителя въз основа на изрично писмено заявление, за което потребителят трябва да плати такса

д)    мярката е своеобразен и видим белег за некоректност на потребителя в една или друга форма, заради твърдяния от разпределителното дружество ноторно известен характер на причините за прилагането й

е)    наличие на други технически начини и средства за защита от посегателства върху електромерите

ж)    твърдение на процесуалния представител на разпределителното дружество, че приложената подобна мярка в ромски квартали в друг град не е била в състояние реално да предотврати посегателства

з)    изграденият в единия от тези квартали енергиен обект – трафопост не изглежда да е подложен на подобни мерки за сигурност като електромерите?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

31 януари 2013 година(*)

„Преюдициално запитване — Член 267 ДФЕС — Понятието „национална юрисдикция“ — Липса на компетентност на Съда“