Дело C-357/09 (PPU), Саид Шамилович Кадзоев/Министерство на вътрешните работи

Author

Преюдициално запитване отправено от Административен съд София – град на 7-ми септември 2009 г.

Запитваща юрисдикция

Административен съд София — град

Страни в главното производство

 

Жалбоподател: Саид Шамилович Кадзоев

Ответник: Министерство на вътрешните работи

 

Преюдициални въпроси

 

1) Следва ли чл. 15, пар. 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни [1] да се тълкуват в смисъл, че:

а) когато по националното право на държавата членка не са предвидени изисквания за максимален срок за задържане и основания за удължаването му до въвеждане на изискванията на тази директива, а при въвеждането й — не е предвидено обратно действие на новите разпоредби, то посочените разпоредби от същата директива се прилагат и включват период от време само след въвеждане на изискванията й в националното право от държавата членка?

б) в предвидените срокове за задържане с цел извеждане в специализирано място по същата директива, не се включва период от време, през който е съществувала забрана за изпълнение на решение за извеждане от държавата членка по силата на изрична правна норма поради провеждане на производство за предоставяне на убежище по подадена молба от гражданина на трета страна, макар и през време на това производство да е продължил да пребивава в същия специализиран дом за задържане, когато националното законодателство на държавата членка допуска това?

2) Следва ли чл. 15, пар. 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО […] да се тълкуват в смисъл, че в предвидените срокове за задържане с цел извеждане в специализирано място по същата директива не се включва период от време, през който е съществувала забрана за изпълнение на решение за извеждане от държавата членка по силата на изрична правна норма, поради наличие на производство по съдебно обжалване на това решение, макар и през време на това производство да е продължил да пребивава в същия специализиран дом за задържане, когато гражданинът не е притежавал валидни документи за самоличност и поради това съществува съмнение за личността му, не притежава средства за издръжка и има агресивно поведение?

3) Следва ли чл. 15, пар. 4 от Директива 2008/115/ЕО […] да се тълкува в смисъл, че не е налице разумна възможност за извеждане, когато:

а) към момента на преразглеждане от съда на задържането, държавата по националната принадлежност на гражданина е отказала да му издаде документ за пътуване с цел завръщане и не е постигната към този момент договореност с трета страна за приемането му, макар да продължават да се полагат усилия от страна на административните органи на държавата членка?

б) към момента на преразглеждане от съда на задържането съществува споразумение за обратно приемане между Европейската общност и държавата по националната принадлежност на гражданина на трета страна, но държавата членка не се е позовала на разпоредбите му поради наличие на ново доказателство — свидетелство за раждане на този гражданин, при условие, че същият не желае завръщането си?

в) предвидените възможности за удължаване на сроковете за задържане по чл. 15, пар. 6 от същата директива са изчерпани, както и когато не е постигната договореност с трета страна за приемане към момента на преразглеждане от съда на задържането му във връзка с чл. 15, пар. 6, буква б) от същата?

4) Следва ли чл. 15, пар. 4 и 6 от Директива 2008/115/ЕО […] да се тълкуват в смисъл, че ако при преразглеждане на задържането с цел извеждане на гражданин на трета страна се установи, че не е налице разумна възможност за извеждането му и са изчерпани възможностите за удължаване срока на задържането му, то:

а) не следва да се постанови незабавното му освобождаване и когато са налице кумулативно следните условия: гражданинът не притежава валидни документи за самоличност без оглед на срока им и поради това съществува съмнение за личността му, има агресивно поведение, не притежава никакви средства за издръжка и не съществува трето лице, което да е поело задължение да му осигури издръжка?

б) при вземане на решение за освобождаване подлежат на преценка обстоятелствата дали гражданинът на трета страна притежава необходимите средства за престой на територията на държавата членка и адрес, на който да пребивава, според изискванията на националното право на държавата членка?

 

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав)

30 ноември 2009 година(*)

„Визи, убежище, имиграция и други политики, свързани със свободното движение на хора — Директива 2008/115/ЕО — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Член 15, параграфи 4, 5 и 6 — Срок на задържане — Вземане предвид на периода, през който е спряно изпълнението на решение за извеждане — Понятие за разумна възможност за извеждане“