Дело C-347/16, Българска енергийна борса

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд София-град

Преюдициалното запитване е отправено на 21 юни 2016 година

 

Страни в главното производство

 

Жалбоподател: „Българска енергийна борса“ АД (БЕБ)

Ответник: Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Преюдициални въпроси

 

  1. Допуска ли чл. 9, 1, буква б), т. т. i) и ii) на Директива 2009/72/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО едно и също лице да е едноличен собственик на капитала на независимия преносен оператор и на дружество, чиито основни дейности са производство и пренос на електрическа енергия?
  2. Допуска ли чл. 9, 1, буква б), т. т. i) и ii) Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО едно и също лице да упражнява пряко или непряко контрол върху независимия преносен оператор и предприятие за производство и доставка на електрическа енергия?
  3. Допуска ли чл. 9, 1. букви в) и г) на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО едно и също лице да назначава: членовете на Надзорния съвет на независимия преносен оператор (който от своя страна избира членовете на Управителния му съвет) и да назначава членовете на Съвета на директорите на предприятие за производство и доставка на електрическа енергия?
  4. Допускат ли Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО; Регламент (ЕО) 714/2009 г.2 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на регламент (ЕО) № 1228/20033 , Регламент (ЕС) 1222/2015 г.4 за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/20115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия ограничения относно броя на лицензиантите за пренос на електрическа енергия за дадена територия?
  5. При положителен отговор на предходните въпроси и издадената само една лицензия по чл.43, ал.1, т.1 ЗЕ за територията на Република България, следва ли да се приеме, че е налице конфликт на интереси по смисъла на т.12 от Преамбюла на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО?
  6. Следва ли да се приеме, че националната норма на чл. 43, ал. 1, т. 1 ЗЕ ограничава конкуренцията по смисъла на чл . 101 и 102 от ДФЕС, като определя, че на територията на страната се издава само една лицензия за пренос на електрическа енергия?

____________

1 OB L 211, стр. 55

2 OB L 211, стр. 15

3 Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия

OB L 176, стр. 1; Специално българско издание: глава 12, том 2, стр. 51

4 OB L 197, стр. 24

5 OB L 326, стр. 1