Дело C-339/10, Естов и др. / Министерски съвет на Република България

Author

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти юни 2010 година

 

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд – България

Страни в главното производство

Жалбоподател: Красимир Аспарухов Естов, Моника Люсиен Иванова,

„Кемко Интереншънъл“ ЕАД

Ответник: Министерски съвет на Република България

Преюдициални въпроси

1)      Допустима ли е възможността за изключване на предвидения в чл. 47 от Хартата […] съдебен контрол над административните актове, нарушаващи правата и свободите, гарантирани от правото на Съюза?

2)      Ако възможността е допустима, има ли критерии за видовете административни актове по чл. 47 от Хартата […], спрямо които може да се изключи съдебният контрол, и кои са тези критерии?

3)      Може ли да се изключи съдебният контрол върху общите устройствени планове, засягащи правото на собственост?“

Решение на СЕС

Съдът се произнася с определение на 12-ти ноември 2010 г.

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав)

12 ноември 2010 година(*)

„Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 и член 51, параграф 1 — Решение относно общите устройствени планове — Липса на връзка с правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда“