Дело C-32/10, Тони Семерджиев / ЕТ “Дел Пи – Красимира Манчева”

Author

Преюдициално запитване отправено на 20 януари 2010 г. 

 

Запитваща юрисдикция

Върховен касационен съд

 

Страни в главното производство

 

Ищец: Тони Георгиев Семерджиев

Ответници: ЕТ “Дел Пи – Красимира Манчева”

ЗАД “Булстрад”

 

Преюдициални въпроси

Приложими ли са разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО от 13.6.1990 г. за конкретния случай [предмет на делото по главното производство]?

Как следва да се тълкува понятието “други туристически услуги” по смисъла на член 2, точка 1, буква в) от Директива 90/314/ЕИО и включва ли се в него задължението на организатора да застрахова потребителя?

Кои рискове следва да бъдат покрити в договора за застраховка, сключен между организатора и застрахователната компания в полза на потребителя?

Какъв вид следва да има договорът за застраховка, сключен между организатора и застрахователната компания в полза на потребителя – за групово застраховане на всички потребители на туристическия пакет или индивидуална застраховка за всеки един потребител на туристическия пакет?

При тълкуване задължението на организатора преди началото на пътуването да предостави на потребителя информация за възможността да бъде сключена застрахователна полица за покриване разходите за съдействие, включително репатриране в случай на злополука, предвидено в член 4, параграф 1, буква б), точка iv от Директива 90/314/ЕИО, включва ли се задължението на организатора да сключи индивидуална застрахователна полица с потребителя за покриване разходите за съдействие, включително репатриране в случай на злополука?

Длъжен ли е организаторът да връчи на потребителя преди пътуването оригинала на застрахователната полица според разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО?

Как следва да се тълкува понятието “загуби”, произтичащи за потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, предвидено в член 5, параграф 2 от Директива 90/314/ЕИО?

Включва ли се в понятието “загуби”, произтичащи за потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, предвидено в член 5, параграф 2 от Директива 90/314/ЕИО и отговорността за неимуществени вреди, претърпени от потребителя?

Как следва да се тълкуват алинеи 3 и 4 на член 5, параграф 2 от Директива 90/314/ЕИО в случаите на претенция за обезщетение за неимуществени вреди от телесна повреда поради неизпълнение или неточно изпълнение на услугите, включени в туристическия пакет, в това число и непредоставяне на потребителя на оригиналната застрахователна полица, ако в него не е предвидено ограничение на обезщетението?

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

11 май 2011 година(*)

„Член 92, параграф 1 от Процедурния правилник — Директива 90/314/ЕИО — Пакетни туристически пътувания, пакетни туристически ваканции и пакетни туристически обиколки — Обстоятелства, предхождащи присъединяването на Република България към Европейския съюз — Явна липса на компетентност на Съда да отговори на преюдициалните въпроси“