Дело C-224/16, АЕБТРИ

Author

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г.

Страни в главното производство

Жалбоподател: Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)

Ответник: Началник на Митница Бургас, като правоприемник на Митница Свиленград

Преюдициални въпроси

  1. Компетентен ли е Съдът, с цел предотвратяване на противоречиви съдебни решения, да тълкува, по обвързващ за юрисдикциите на държавите – членки начин, Конвенция ТИР, призната от Европейската икономическа общност с Регламент /ЕИО/ №2112/78 на Съвета от 25.07.1978г. относно сключване на Митническа конвенция за международен превоз на стоки под знака на ТИР карнети /КТИР/ от 14 ноември 1975г. в Женева /ОВ n° L 252 , 14/09/1978 стр. 0001 – 0001/ , в сила за Общността на 20.06.1983г./, когато се касае за областта, уредена от чл.8 и чл.11 от тази Конвенция, при преценка за наличие на отговорност на гарантираща Асоциация, регламентирана и в чл.457, §2 от [Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността /Регламент за прилагане на Митническия кодекс на Общността//РПМКО/]?

  1. Тълкуването на чл.457, §2 от [РПМКО] във връзка с чл.8, §7/сега чл.11 §2/ и обяснителните бележки към тях от КТИР позволява ли да се приеме, че в случай като настоящия, при настъпила изискуемост на вземанията по чл. 8, §§ 1 и 2 от Митническата конвенция за международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, митническите органи са изискали в рамките на възможното, плащането им от титуляра на карнета ТИР, пряко дължащ тези суми, преди да предявят рекламация пред гарантиращата асоциация?

  1. Получателят, който е придобил или задържал стока, за която знае, че е превозена под покритието на ТИР карнет, за която не е установено да е представена и манифестирана пред получаващото митническо учреждение /митница по направление/, следва ли да се счита, само поради тези обстоятелства, че е лице, което е трябвало да знае, че стоката е била отклонена от митнически надзор и да бъде признат за солидарен съдлъжник по смисъла на чл.203, §3, трето тире във връзка с чл.213 от Митническия кодекс на Общността?

  1. Ако отговорът на третия въпрос е положителен, бездействието на митническата администрация да изиска плащане на митническото задължение от този получател, пречка ли е за реализиране на отговорността, регламентирана и в чл.457, §2 от [РПМКО] на гарантираща Асоциация по чл.1, §16 от КТИР?