Дело C-215/15, В./И.

Author

Запитваща юрисдикция

Върховен касационен съд

 

Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 г.

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: В.

Ответник: И.

 

Преюдициални въпроси

 

  1. Представлява ли дело, отнасящо се до “определяне, упражняване, делегиране, ограничаване или лишаване от родителска отговорност” по смисъла на чл. 1, пар. l, б. “б” във вр. с чл. 2, т. 7, за което може да се прилага чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителска отговорност, предоставената от закона възможност на гражданския съд да реши спор при разногласие на родителите по пътуване на детето в чужбина и издаване на документи за самоличност, ако приложимият материален закон предвижда съвместно упражняване на тези родителски права по отношение на детето? и

 

  1. Прилагат ли се основанията за учредяване на международна компетентност при граждански дела за родителска отговорност, когато решението замества юридически факт от значение за административна процедура по отношение на детето и приложимият закон предвижда тя да се проведе в конкретна държава-член на Европейския съюз?

 

  1. Следва ли да се приеме, че има пророгация на компетентност по смисъла и условията на чл. 12, параграф 1, т. ,,б” от Регламент (ЕО) № 2201/2003 г, когато представителят на ответника не е оспорил компетентността на съда, но той не е упълномощен, а е назначен от съда, поради затруднения ответникът да бъде уведомен и да участва по конкретното дело лично или чрез упълномощен представител?