Дело C-19/12, “Ефир” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив

Author

Преюдициално запитване, отправено на 16 януари 2012 година.

 

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Ефир” ООД

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив

Преюдициални въпроси

 

1.    Следва ли разпоредбите на чл.62, параграфи 1 и 2 на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност да се тълкуват в смисъл, че понятието за данъчно събитие се отнася както за случаите на облагаеми, така и за тези на освободени доставки?

2.    При отрицателен отговор на първия въпрос, допустима ли е национална правна уредба като приложимата по главното производство, която определя като дата на данъчното събитие и такава на изпълнение на освободени доставки?

3.    Разпоредбите на чл.62 и чл.63 от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност имат ли директен ефект?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав)

7 март 2013 година(*)

„Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие“