Дело C-180/12, “Стоянов и Ко” ЕООД/ Началник на Митница Столична

Author

Преюдициално запитване, отправено на 16 април 2012 година.

 

Запитваща юрисдикция

Административен съд – София град

 

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Стояпов и Ко” ЕООД

Ответник: Началник на Митница Столична

 

Преюдициални въпроси

1. Следва ли тарифното класиране на стоката – ленти от плат от нетъкан текстил за производство на щори за вътрешно обзавеждане, навити на руло, да се класират по Комбинираната номенклатура за 2009 година, представляваща Приложение I към Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 септември 2008 година, в зависимост от качествата на стоката като “тъкан” по тарифен код 5407 61 30 или следва да се извърши по тарифен код 6303 92 10 съгласно единственото й предназначение – за щори за вътрешно обзавеждане, като се вземе предвид, следното:

А) понятието “конфекциониран артикул” по смисъла на Забележка 7 към Глава 63 “Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; парцали и употребявани облекла и текстилни артикули’, Раздел ХI  “Текстилни материали и изделия от тях” от Комбинираната номенклатура за 2009 година, тълкувано във връзка с точка 2, буква а) от Общите правила на същата относно понятията некомплектован и незавършен артикул, предвид хипотезата по буква в) от посочената забележка, качествата на процесната стока, и възможността да се произведе единствено крайно изделие от нея;

Б) понятието “тькан” по глава 54, позиция 5407 61 30 от Комбинираната номенклатура за 2009 година включва ли ленти от плат, които имат и завършени краища по дължина както крайния, за който единствено са предназначени – щори за вътрешно обзавеждане, предвид изиричното упоменаване на този артикул в позиция 6303 92 10 от същата номенклатура.

2. Налице ли е разумно основание да се приеме, че за декларатора и задължено по вноса на стоки лице е възникнало оправдано правно очакване за тарифното класиране на стоката и следва да се приложи посочения в митническата декларация тарифен код на стоката, съгласно чл. 71, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, и с оглед на принципа за оправданите правни очаквания, когато съгласно фактите по главното производство, към датата на подаване на декларацията е налице следното:

А) по подадена по-рано митническа декларация с идентични стока и тарифен код, след физическа проверка от митническите органи, в това число и относно тарифното класиране, обективирана в протокол, не са взети проби за анализ и е направен извод за съответствие на стоката с декларираното;

Б) поради неизвършване на последваща проверка след вдигането на стоките по други пет митнически декларации за декларирани идентични стока и тарифен код, също подадени по-рано, в това число преди и след датата на протокол за митническа проверка с констатация за съответствие на тарифния код?

3. Следва ли чл.243, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, да се тълкува с оглед спазване на принципа за силата на присъдено нещо, че на оспорване подлежи само акта по чл.232, параграф 1, буква а) от същия кодекс, когато такъв е издаден поради неплащане в срок и с който едновременно се установява размера на сборовете при внос и представлява изпълнително основание за принудително събиране на сборовете, съгласно национланото право на държава-членка?

4.Следва ли член 41, параграф 2, буква а) и член 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз, да се тълкуват в смисъл, че когато по направеното доказателствено искане за независима експертиза от задълженото лице след уведомяването му по чл. 221,параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, по което искане липсва изрично произнасяне от митнически орган и обсъждане в мотиви на последващи решения, да се счита за допуснато неотстранимо нарушение на правото на добра администрация и на правото на защита в хода на административното производство, което не може да бъде поправено в хода на съдебното производство, предвид обстоятелството, че при условията на главното производство засегнатото лице има възможност само пред първата съдебна инстанция да докаже възраженията си относно тарифното класиране на стоката като постави въпроси на независимо вещо лице?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

24 октомври 2013 година(*)

„Преюдициално запитване — Отпадане на правна предпоставка за издаването на разглеждания в главното производство акт — Ирелевантност на поставените въпроси — Липса на основание за произнасяне“