Дело C-145/14, Европейска комисия/Република България

Author

Искания

Европейската комисия счита, че Съдът следва да установи:

Република България не е изпълнила задълженията си, съгласно член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци, тъй като не е предприела необходимите мерки, за да гарантира, че съществуващите в страната депа могат да продължат да действат от 16 юли 2009 г. нататък, само ако отговарят на изискванията на Директивата.

Република България да се осъди да заплати разноските.

 

Правни основания и главни доводи

В отговорите на мотивираното становище (последните от 16 юли 2013 г. и 10 февруари 2014г.), българските държавни органи признават, че в Република България към тази дата са в експлоатация над 100 депа, без те да са били съответно приспособени към изискванията, предвидени в член 14 от Директива 1999/31/ЕО.

Следователно, Комисията счита за необходимо да сезира Съдът на ЕС с оглед той да констатира наличието на нарушение от страна на Република България на тази разпоредба.