Дело C-142/12, “Съни трейд” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Author

Преюдициално запитване, отправено на 30 март 2012 година.

 

 

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

 

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Съни трейд” ЕООД

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

 

Преюдициални въпроси

 

1. Понятието за данъчно събитие по смисъла на чл.62, пар.1 от Директива 2006/112, трябва ли да се тълкува в смисъл, че обхваща и случаите на освободени доставки, включително такива, извършени от лице, което няма качеството на “данъчнозадължено лице” по смисъла на разпоредбите на дял III от Директива 2006/112 и на “лице – платец на данъка” по смисъла на дял XI, глава 1, раздел 1 от Директива 2006/112?

 

2. Разпоредбите на чл.62 и чл.6З от Директива 2006/112 противопоставят ли се на национална разпоредба, която определя като дата на данъчното събитие, датата на изпълнение на освободената доставка вместо датата, на която възниква условието същата да бъде обложена?

 

3. Разпоредбата на чл.6З от Директива 2006/112 противопоставя ли се на национална разпоредба и практика, според която датата на данъчното събитие за доставка на части от сграда възниква не в момента на прехвърляне на собствеността, а в по – ранен момент, на датата на осъществяване на договорената насрещна престация, изразяваща се в освободена доставка извършена от лице, което няма качеството ,,данъчнозадължено лице” и “лице – платец на данъка”?

 

4. Разпоредбата на чл.65 от Директива 20061112 противопоставя ли се на национална разпоредба, която свързва настъпването на изискуемостта на данъка с плащане, определено изцяло или частично в стоки или услуги?

 

5. Разпоредбите на чл.73 и чл.80 от Директива 2006/112 противопоставят ли се на национална разпоредба, според която, когато възнаграждението за доставката е определено изцяло или частично в стоки или услуги, данъчната основа на доставката във всички случаи е пазарната й цена?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав)

8 май 2013 година(*)

„Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 18, буква в) и членове 74 и 80 — Преустановяване на облагаемата икономическа дейност — Дерегистрация по ДДС на данъчнозадълженото лице от данъчната администрация — Задържане на стоки, довело до приспадане на ДДС — Данъчна основа — Пазарна стойност или покупна стойност — Определяне към момента на доставката — Непосредствено действие на член 74“