Дело C-142/12, Маринов / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Author

Преюдициално запитване, отправено на 21 март 2012 година.

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

 

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: Хр. Маринов

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите

 

Преюдициални въпроси

1. Разпоредбата на чл. 18, буква в) от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, трябва ли да се тълкува в смисъл, че обхваща и хипотезите, при които преустановяването на облагаемата икономическа дейност се дължи на отнетата по силата на дере гистрацията възможност данъчнозадълженото лице да начислява и приспада ДДС?

 

2. Разпоредбите на чл. 74 и чл. 80 от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност противопоставят ли се на национална разпоредба, която в случаите на преустановяване на облагаемата икономическа дейност предвижда, че данъчната основа на доставката е пазарната цена на наличните към датата на дерегистрацията активи?

 

3. Разпоредбата на чл. 74 от Директива 20061112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност има ли директен ефект?

 

4. При определяне на данъчната основа по реда на чл. 74 от Директива 2006/112, от значение ли е продължителността на периода от датата на закупуване на активите до датата на преустановяване на облагаемата икономическа дейност, както и обезценките последвали придобиването на активите?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав)

8 май 2013 година(*)

„Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 18, буква в) и членове 74 и 80 — Преустановяване на облагаемата икономическа дейност — Дерегистрация по ДДС на данъчнозадълженото лице от данъчната администрация — Задържане на стоки, довело до приспадане на ДДС — Данъчна основа — Пазарна стойност или покупна стойност — Определяне към момента на доставката — Непосредствено действие на член 74“