Дело C-138/12, “Руседеспред” ООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

Author

Преюдициално запитване, отправено на 15 март 2012 година.

 

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Руседеспред” ООД

Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Варна

 

Преюдициални въпроси

 

1. По силата на принципа на данъчен неутралитет, данъчнозадължено лице има ли право в рамките на установения давностен срок, да иска възстановяване на погрешно фактуриран и недължим ДДС, когато според националното право, доставката, за която е начислен данъка, е освободена, рискът от загуба на данъчни приходи е отстранен и предвиденият в националния закон режим на корекция на фактурата е неприложим?

 

2. Общата система на ДДС, както и принципите на неутралност, ефективност и равно орган по приходите, чл.203 от Директива третиране, противопоставят ли се на отказ на основан на национална разпоредба, транспонираща 2006/112, да възстанови на данъчнозадължено лице посочения от него ДДС във фактура, когато този данък поради

необлагаемия характер на доставката не е дължим, но е погрешно фактуриран, начислен и платен, при положение, че вече с влязъл в сила ревизионен акт, на получателя е отказано правото на данъчен кредит за същата доставка, по съображения, че е начислен от доставчика неправомерно?

 

3. Може ли данъчно задължено лице да се позове директно на принципите, управляващи общата система на ДДС и по – конкретно на принципите на данъчен неутралитет и ефективност, за да се противопостави на национална правна уредба или прилагането й от данъчните и съдебните органи, съответно на липсата на такава правна уредба, нарушаващи посочените принципи?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

11 април 2013 година(*)

„Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 203 — Принцип на данъчен неутралитет — Възстановяване на доставчика на платения от него данък, когато на получателя на освободена доставка е отказано правото на приспадане“