Дело C-132/16, Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс

Author

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Преюдициално запитване, отправено на 1 март 2016 г.

Страни в главното производство

Жалбоподател: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – София

Ответник: „Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД

Преюдициални въпроси

  1. Чл. 26, (1), буква б), чл. 168, буква а) и чл. 176 от [Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност] допускат ли национална правна норма като чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, която ограничава правото на приспадане на данъчен кредит по доставка на услуги за изграждане или подобряване на обект, собственост на трето лице, от които се ползват, както получателят на доставката, така и третото лице, само защото третото лице получава резултата от услугите безвъзмездно, без оглед на факта, че услугите ще се използват в икономическата дейност на получателя – данъчнозадължено лице?

  1. Чл.26, (1), буква б), чл. 168, буква а) и чл. 176 от Директивата допускат ли данъчна практика, според която не се признава право на приспадане на данъчен кредит по доставка на услуги, разходите за които са осчетоводени като част от общите разходи на данъчнозадълженото лице, по съображения, че са направени за изграждане или подобряване на обект, чужда собственост, без да се отчита факта, че обектът ще се използва и от получателя по доставката на строителните услуги в икономическата му дейност?