Дело C-103/13, Снежана Сомова / Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване “

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд София-град

Преюдициално запитване, отправено на 4 март 2013 година

Страни в главното производство

Жалбоподател: Снежана Сомова

Ответник: Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване”

 

Преюдициални въпроси

1. Следва ли член 48, алинея 1 и член 49, алинеи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съобразно фактите по главното производство да се тълкуват, че допускат национална норма на държава членка, като разглежданата в главното производство по член 94, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване – относно изискването за прекратяване на осигуряването като основание за отпускане на пенсия за старост на гражданин на държава членка, който към датата на подаване на заявлението за пенсия осъществява дейност като самостоятелно заето лице в друга държава членка и попада в приложното поле на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността?

2. Следва ли от член 94, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, тълкуван във връзка с член 48, алинея 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, че допуска изключение от правилото за сумиране на осигурителния стаж за осигурителни периоди, завършени в друга държава членка преди датата на прилагането на регламента от държавата членка, пред която е подадено искането за пенсиониране, като предоставя правото на избор на осигуреното лице да посочи същите периоди за сумиране и да прецени необходимостта от сумирането, когато придобитият стаж само по правото на държавата, пред която се подава заявлението, не е достатъчен, за да се придобие правото на пенсия, и който може да бъде придобит само чрез заплащане на осигурителни вноски?

При същите обстоятелства, член 48, алинея 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз допуска ли отказът от прилагането на член 46, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността – за сумиране на осигурителни периоди след датата на прилагането му, да се извърши по преценка на осигуреното лице, като не посочи в заявлението за пенсиониране завършени осигурителни периоди в друга държава членка?

3. Следва ли член 12, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, да се тълкува, че не допуска признаването на осигурителен стаж чрез заплащане на осигурителни вноски, като предвиденото по параграф 9, алинея 3 от [преходните и заключителни разпоредби на] Кодекса за социалното осигуряване по българското право, когато при условията на главното производство така признатият осигурителен стаж ще съвпадне с осигурителни периоди, завършени по правото на друга държава членка?

4. Следва ли член 12, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, да се тълкува в смисъл, че допуска държава членка да прекрати плащането занапред и да иска възстановяването на всички плащания за отпусната по националното ѝ право пенсия за старост на гражданин на тази държава, когато предвидените в текста на регламента изисквания са налице само към датата на отпускането на пенсията, и по съображения, основани само на националното право, според които към датата на отпускането на пенсията не е прекратено осигуряването на лицето в друга държава членка, признат е осигурителен стаж чрез заплащане на осигурителни вноски по националното право, без да се вземат предвид завършени към датата на отпускане на пенсията осигурителни периоди в друга държава членка и без да се излагат съображения, че е следвало да се определи различен размер на пенсията?

В случай че е допустимо възстановяването на плащанията на пенсията, то следва ли от принципите за равностойност и ефективност по правото на Европейския съюз, че се дължи и лихва, когато по националното право на държавата членка не се предвижда лихва при възстановяване на пенсия, отпусната по международен договор?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

5 ноември 2014 година(*)

„Преюдициално запитване — Социална сигурност — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Членове 12, 45, 46 и 94 — Национална правна уредба, според която прекратяването на осигуряването за старост е условие за отпускане на пенсия — Признаване на липсващ осигурителен период срещу заплащане на осигурителни вноски — Съвпадане на осигурителните периоди в няколко държави членки — Възможност за осигуреното лице да избегне прилагането на правилото за сумиране на осигурителни периоди — Отнемане на отпуснатата пенсия и възстановяване на полученото в повече — Задължение за плащане на лихви“