Дела C-330/13, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД / Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд Бургас

 

Преюдициално запитване, отправено на 18 юни 2013 г.

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Ответник: Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас

 

Преюдициални въпроси

1.         Противоречи ли посоченият в приложение А на обяснителните бележки към глава 27 от КН метод за определяне на ароматните съставки във веществата от глава 27 на КН на определението за ароматни съставки, посочено в общите разпоредби на глава 27 от ХС. Ако е налице такова противоречие, как следва същите да бъдат определяни и подходящ и допустим ли е методът А8ТМ В 2007?

 

2.         Какъв е смисълът, вложен в понятието „неароматни съставки“, използвано в ОБ на глава 27 към КН и в ОБ на глава 27 от ХС, както и в забележка 2 към глава 27 на ХС. Идентичен ли е той със смисъла на понятието „неароматни въглеводороди“ или е по-широк. Ако е по-широк от този на последното понятие, включва ли в себе си всички съставки, оставащи извън понятието „ароматни съставки“ в тегловно отношение или са налице елементи от веществото като това от главното производство, които в тегловно отношение не попадат в нито една от двете категории – „ароматни съставки“ и „неароматни съставки“?

 

3.         Допустим ли е еднакъв метод за определяне както на ароматните, така и на неароматните съставки по смисъла на глава 27 от КН и глава 27 от ХС и ако да, кой е този метод. Ако не, кой е приложимият метод за определяне на ароматните съставки и кой е приложимия метод за определяне на неароматните съставки?

 

4.         Коя от двете позиции 2707 или 2710 от глава 27 на КН описва най-специфично продукт с характеристики като тези на веществото от главното производство?

 

5.         В случай, че и двете позиции са еднакво специфични за продукт с характеристики като тези на веществото от главното производство, преобладаването на ароматните съставки в тегловно отношение ли е компонентът, който им придава главния характер?

 

6.         Коя от двете позиции 2707 и 2710 се отнася до продукти с най-аналогичен на характера на продукта с характеристики като този от главното производство?

 

7.         Налице ли е противоречие между част от ОБ на КН към позиции 2707 99 91 и 2707 99 99, и забележка 2 на глава 27 от ХС или последната не е изчерпателна, а примерна по своя характер?

 

Според ОБ на КН. към позиции 2707 9991 и 2707 9999 „когато тежките масла (различни от суровите), получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани“ не отговарят на посочените в ОБ на КН към тези позиции четири кумулативни условия, те следва да се класират съобразно техните характеристики в позиции „…2710 1931 до 2710 1999…“.

 

Според забележка 2 на глава 27 от ХС термините „нефтени масла или масла от битуминозни материали“, използвани в текста на позиция 2710, се прилагат и за аналогичните масла и за маслата, съставени главно от смеси на ненаситените въглеводороди, в които неароматните съставки преобладават в тегловно отношение над ароматните съставки, независимо от начина на получаване.

 

8.         Налице ли е противоречие между ОБ на КН към позиции 2707 9991 и 2707 9999 /отпращащи неотговорящите едновременно на четирите критерия по букви от а) до г) вкл. вещества, с преобладаващи ароматни състваки, към позиция 27101931 до 271019999/ и ОБ към ХС, 2710, част1, Б), към които препращат ОБ на глава 27 от КН /и според които бележки позицията не включва маслата, в които ароматните съставки преобладават в тегловно отношение спрямо неароматните съставки, независимо от това дали са получени при преработване на нефт или по друг начин/?

 

9.         Кой е автентичният текст и какъв е автентичният смисъл на изречение второ от ОБ на КН към позиции 27079991 и 27079999, което на български език е “Между тези продукти могат да се упоменат”, а на английски език е „Тhese products are“?

 

10.       Как следва да бъде класиран продукт с характеристики като на този от главното производство в случай, че в същия ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните, но продуктът не отговаря на всички четири кумулативни условия от т. 1 на ОБ към подпозиции 2707 9991 и 2707 9999 от КН?

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав)

12 юни 2014 година(*)

„Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Класиране на стоките — Стока, описана като „тежки масла, смазочни масла; други масла — предназначени да претърпят специфична преработка“ — Позиции 2707 и 2710 — Ароматни съставки и неароматни съставки — Съотношение между Комбинираната номенклатура и Хармонизираната система“