ГЛОБИ ЗА ГЪРЦИЯ И ИТАЛИЯ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ

Author

Дела С-407/09, Комисия/Гърция и С-496/09, Комисия/Италия

 

С решение от 18 юли 2007 г. по дело Комисия/Гърция (C‑26/07), Съдът на ЕС е постановил, че като не е приела в определения срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления[1], Република Гърция не е изпълнила задълженията си по тази директива. Тъй като въпросната държава членка не предприема необходимите мерки за изпълнението на това съдебно решение и след приключване на досъдебната фаза на производството по чл. 228 ДЕО (понастоящем чл. 260 ДФЕС), Европейската комисия сезира Съда на ЕС с иск за налагане на Гърция на еднократна и периодична глоба. След сезирането на Съда гръцкият парламент приема закон, с който привежда законодателството си в съответствие на горецитираното решение на Съда на ЕС, поради което Европейската комисия оттегля искането си за налагане на периодична глоба. Съдът на ЕС намира, че Гърция не е изпълнила горецитираното съдебно решение в определения в мотивираното становище по чл. 228 ДЕО срок, както и че следва да й бъде наложена еднократна глоба за това неизпълнение. В тази връзка Съдът подчертава, че въпросното неизпълнение е продължило през значителен период от време и че е довело до накърняване на упражняването на една основна свобода, а именно на свободното движение на лица в единното пространство на свобода, сигурност и правосъдие. От друга страна, Съдът отбелязва, че следва да се има предвид платежоспособността на посочената държава членка, така както тази платежоспособност произтича от последната икономическа информация, предоставена на преценката на Съда. Въз основа на тези съображения Съдът налага на Гърция еднократна глоба в размер на 3 милиона евро.

С решение от 1 април 2004 г. по дело Комисия/Италия (C‑99/02), Съдът на Ес е постановил, че като не е приела в определените срокове всички необходими мерки за възстановяване от бенефициерите на държавните помощи, които съгласно Решение 2000/128 са обявени за незаконосъобразни и несъвместими с общия пазар, Италия не е изпълнила задълженията си, произтичащи от това решение. Тъй като счита, че към изтичането на срока, определен в мотивираното становище, издадено по реда на чл. 228 ДЕО, Италия не е изпълнила това съдебно решение, Комисията сезира Съда на ЕС и искане за налаге на еднократна и периодична глоба. В хода на съдебнот произдводство страните примат, че общият размер на подлежащите на възстановяване суми възлиза на 251 271 032,37 EUR, от които са възстановени само 63 062 555,46 EUR.

В решението си по дело С-496/09, Комисия/Италия, Съдът на ЕС заключава, че въпросната държава членка не е изпълнила съдебното му решение, постановено по дело С-99/02, както и че следва да й наложи както периодична, така и еднократна глоба за това неизпълнение. Що се отнася до формата на периодичната глоба, Съдът подчертава, че като се има предвид големия брой на бенефициери, би било особено трудно за Италия да постигне в кратки срокове пълно изпълнение на Решение 2000/128 като за сметка на това е възможно посочената държава членка да постигне съществено увеличаване на степента на изпълнение на това Решение 2000/128, без да достигне до пълното му изпълнение в този срок. При тези условия Съдът заключава, че санкция, с която се отчита постигнатият евентуално напредък от държавата членка при изпълнението на задълженията ѝ, изглежда съобразена със специфичните условия на конкретния случай. По-нататък, като взема предвид, че неизпълнението продължава повече от седем години, че разглежданите незаконосъобразни помощи накърняват в голяма степен конкуренцията поради значителния им размер, особено големия брой на бенефициерите им, както и че съществена част от разглежданите суми все още не е възстановена, Съдът определя основния размер на периодичната глоба на 30 милиона евро на шестмесечие. Следователно Съдът осъжда Италия да заплати периодична глоба в размер, който съответства на основния размер от 30 милиона евро, умножен по процента на незаконосъобразните несъвместими помощи, чието възстановяване все още не е осъществено или не е доказано при изтичане на съответния период, и който е изчислен по отношение на общия размер на все още невъзстановените помощи към датата на обявяване на настоящото решение, за всяко шестмесечие. Освен това, Съдът налага на Италия и еднократна глоба в размер на 30 милиона евро. Следва също така да се подчертае, че в решението си Съдът дава указания относно условията за погасяване на задълженвието за заплащане на периодичната глоба като обяснява подробно какви доказателства следва да бъдат приведени, за да се приеме, че неизпълнението е отстранено.

 

***

 

[1].ОВ L 261, стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 31.