БЯЛА КНИГА : “ПЪТНА КАРТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО ТРАНСПОРТНО ПРОСТРАНСТВО – КЪМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ”

Author

(COM (2011) 144о кончателенот 28.3.2011 г.)

 

Бялата книга предлага глобален поглед върху развитието на транспортния сектор и има за цел да очертае дългосрочна стратегия, която до 2050 г. да превърне транспортната система на ЕС в устойчива и конкурентоспособна система. Ключовите мерки са по-подробно представени в придружаващия работен документ (SEC(2011)391 окончателен). Нейни предшественици са Белите книги от 1992 г. и от 2001 г.

Концепцията на ЕК за бъдещето на транспорта е представена във втората част на Бялата книга като акцентът е поставен на една основна цел: намаляване емисиите на парникови газове в областта на транспорта с 60 % до 2050 г. Посочени са десет конкретни измерения на тази цел, които да залегнат като основа на бъдещите политически инициативи и които най-общо са насочени към развиването и внедряванто на устойчиви горива и системи за задвижване, към оптимизирането на мултимодалните логистични вериги и към повишаването на ефективността на използването на транспорта и инфраструктурата с информационни системи и пазарни стимули. За постигането на тези цели са посочени 40 конкретни инициативи за следващите десет години, като значителна част от тях ще бъдат представени още през настоящия мандат на Комисията.Някои от най-важните са:

– Основна реформа на регулаторната рамка за железопътния транспорт, насочена към отварянето на пазара за вътрешни услуги за превоз на пътници, въвеждане на структури за единно управление на коридорите за железопътен товарен превоз, структурно разделение на управителите на инфраструктура и доставчиците на услуги, и др. (2012—2013 г.)

– Централна европейска „многомодална“ транспортна мрежа (TEN-T): ЕК ще публикува Насоките за развитие на TEN-T, карти и предложения за финансиране (2011 г.). С цел премахване на пречките в ключови части на мрежата, ЕК ще изготви пакет за летищата, насочен към подобряване на тяхната ефективност и капацитет (2011 г.), Съобщение относно вътрешния воден транспорт (2011 г.), целящо подобряване на ефективността на вътрешните водни пътища, инициатива за морския транспорт „E-Maritime“ (2011 г.) за интелигентно корабоплаване без документи на хартиен носител, премахване на ограниченията за автомобилния каботаж (2012—2013 г.).

– Преструктуриране на транспортните такси с цел по-широко приложение на принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“.

– Стратегически план на ЕС за технологии в областта на транспорта (2011 г.) и Стратегия за екологично чисти транспортни системи (2012 г.).

– Завършване назаконодателната рамка заправата на пътницитевъв всички видове транспорт и предоставяне през 2011 г.нанасокизаобщото им тълкуване.

– Стратегия за транспорта в градовете – целта е постепенно премахване до 2050 г. на автомобилите, използващи конвенционални горива в градовете.