АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА ОТТЕГЛИ ПРЕЮДИЦИАЛНОТО СИ ЗАПИТВАНЕ ПО ДЕЛО С 298/11

Author

Определение от 9 юли 2012 г. по дело С‑298/11, Добруджанска петролна компания

Дело C‑298/11 е образувано по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна с акт от 13 май 2011 г., постъпил в Съда на 14 юни 2011 г., в рамките на производство по дело, заведено от „Добруджанска петролна компания“ АД срещу Директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — гр. Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите.

С писмо от 3 май 2012 г. секретариатът на Съда изпраща на запитващата юрисдикция Решение от 26 април 2012 г., постановено по съединени дела Болкан енд Сий пропъртис и Провадинвест, C‑621/10 и C‑129/11 (все още непубликувани в Сборника), като я приканва да го уведоми дали с оглед на посоченото решение поддържа искането си за преюдициално заключение.

С писмо от 29 май 2012 г., постъпило в Съда на 27 юни 2012 г., Административен съд Варна уведомява Съда, че не смята да поддържа искането си за преюдициално заключение.

При това положение с определние на председателя на Съда от 9 юли 2012 г. се разпореди делото да бъде заличено от регистъра на Съда.